22 Cdo 1300/2011
Datum rozhodnutí: 31.05.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
22 Cdo 1300/2011
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc. a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně Ing. Bc. Z. F. , zastoupené Mgr. Ritou Kubicovou, advokátkou se sídlem v Ostravě - Vítkovicích, Ruská 87/11, s adresou pro doručování: Frýdek Místek, O. Lysohorského 702, proti žalované H. M. , o zúžení rozsahu věcného břemene, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 11 C 201/2008, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. listopadu 2010, č. j. 8 Co 373/2010-118, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně vzala zpět dovolání, které podala proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. listopadu 2010, č. j. 8 Co 373/2010-118.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení odpovídá § 146 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 243b odst. 5 věty prvé a § 224 odst. 1 o. s. ř.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 31. května 2011
JUDr. František B a l á k
předseda senátu