22 Cdo 1260/2008
Datum rozhodnutí: 06.05.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218a odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 1260/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyň a) Ing. A. K., a b) Ing. J. N., CSc., zastoupených advokátkou, proti žalovanému P. P., zastoupenému advokátkou, o návrhu žalobkyň na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedeném u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 26 C 196/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. listopadu 2007, č. j. 26 Co 232/2007-356, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyním na nákladech dovolacího řízení částku 23 987,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokátky.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Trutnově (dále soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne

28. února 2007, č. j. 26 C 196/2004-301, pod bodem I. výroku zrušil podílové spoluvlastnictví účastníků k domu č. p. 228 na pozemku parc. č. st. 251, a k pozemkům parc. č. st. 251, parc. č. st. 325, parc. č. st. 326 a parc. č. 576/4, vše v katastrálním území a obci H., zapsané na listu vlastnictví č. 89 u Katastrálního úřadu pro K. k., katastrální pracoviště T. a uvedené nemovitosti přikázal rovným dílem do vlastnictví žalobkyň. Pod bodem II výroku uložil žalobkyním povinnost vyplatit žalovanému vypořádací podíl v celkové výši 381 250,- Kč. Pod bodem III a IV výroku rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací k odvolání žalovaného rozsudkem ze dne 1. listopadu 2007, č. j. 26 Co 232/2007-356, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že pod bodem I výroku zrušil podílové spoluvlastnictví účastníků k domu č. p. 228 na pozemku parc. č. st. 251, a k pozemkům parc. č. st. 251, parc. č. st. 325, parc. č. st. 326 a parc. č. 576/4, vše v katastrálním území a obci H. a do vlastnictví žalobkyň přikázal rovným dílem dům č. p. 228 na pozemku parc. č. st. 251, a pozemky parc. č. st. 251, parc. č. st. 325, a parc. č. 576/4, zatímco pozemek parc. č. st. 326 přikázal do výlučného vlastnictví žalovaného a dále uložil každé žalobkyni povinnost vyplatit žalovanému vypořádací podíl ve výši 190 132,- Kč. Pod body II a III výroku rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo žalovanému doručeno (srov. doručenku na č. l. 361) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zásilka obsahující toto rozhodnutí byla uložena na poště v úterý 4. prosince 2007 a adresátu byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl. Žalovaný si ji vyzvedl ve středu dne

19. prosince 2007.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalovaný 18. 2. 2008 osobně u Okresního soudu v Trutnově dovolání s odůvodněním, že rozhodnutí soudů obou stupňů spočívají na nesprávném právním posouzení věci. Navrhl, aby dovolací soud rozhodnutí obou soudů zrušil a věc vrátil soudu k dalšímu řízení.

Žalobkyně ve vyjádření k dovolání nesouhlasí s argumentací dovolatele, považují závěry soudů obou stupňů za správné a navrhly zamítnutí dovolání.

Podle § 240 odst. 1 věta prvá občanského soudního řádu (dále OSŘ ) účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 46 odst. 1 OSŘ písemnost určenou fyzické osobě soud předá doručujícímu orgánu k doručení na adresu jejího bytu, jejího místa podnikání, jejího pracoviště nebo místa, kde se zdržuje. Jestliže o to fyzická osoba požádá, soud předá písemnost k doručení na adresu jiného místa v České republice, kterou mu sdělila; to neplatí, nemůže-li jí být písemnost v označeném místě doručena způsobem předepsaným tímto zákonem.

Podle § 46 odst. 3 OSŘ nebyla-li fyzická osoba zastižena na adrese uvedené v odstavci 1 a písemnost jí nebyla doručena ani na jiném místě, doručující orgán písemnost, která jí má být doručena do vlastních rukou, uloží. Bez předchozího pokusu o doručení písemnosti na adresu uvedenou v odstavci 1 lze písemnost uložit, jestliže o to fyzická osoba předem písemně požádá doručující orgán a jestliže podpis na žádosti byl úředně ověřen.

Podle § 158 odst. 2 OSŘ stejnopis písemného vyhotovení rozsudku se doručuje účastníkům, popřípadě jejich zástupcům do vlastních rukou.

Podle § 50c odst. 4 OSŘ nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl; to neplatí, je-li náhradní doručení písemnosti vyloučeno (§ 50d odst. 1) nebo bylo-li uložení písemnosti neúčinné.

Podle § 57 odst. 1 OSŘ do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.

Byla-li zásilka s rozhodnutím odvolacího soudu uložena na poště v úterý

4. prosince 2007, pokládá se ve smyslu § 50c odst. 4 OSŘ za den doručení pátek

14. prosince 2007. Z uvedeného pak nezbytně vyplývá, že posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání byl čtvrtek 14. února 2008. Bylo-li dovolání podáno osobně na podatelnu Okresního soudu v Trutnově (viz č. l. 363) až v pondělí 18. února 2008, stalo se tak zjevně po marném uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty k podání dovolání.

Nejvyšší soud proto dovolání žalovaného podle § 243b odst. 5 a § 218a OSŘ jako opožděně podané odmítl, aniž se mohl zabývat dalšími okolnostmi.

Žalovaný je povinen podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ nahradit žalobkyni náklady dovolacího řízení. Ty představují odměnu advokátky za zastupování žalobkyň v dovolacím řízení podle § 3 odst. 1 bodu 5, § 4 odst. 1 a 2 písm. a), § 14 odst. 1, § 15, § 18 odst. 1 a § 19a vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (z částky 1 143 761,- Kč) částku 19 557,- Kč, paušální náhradu hotových výdajů 600,- Kč podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 19 % DPH ve výši 3 830,- Kč, celkem 23 987,- Kč. Platební místo a lhůta k plnění vyplývají z § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 OSŘ.

Nesplní-li žalovaný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, mohou žalobkyně podat návrh na výkon rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. května 2008

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu