22 Cdo 1246/2004
Datum rozhodnutí: 22.06.2004
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 1246/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Františka Baláka ve věci žalobce S. B. proti žalované J. M., o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 16 C 82/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 3. března 2004, č. j. 12 Co 661/2003-196, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud Plzeň-město (dále jen soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 4. srpna 2003, č. j. 16 C 82/2000-163, zastavil řízení o vypořádání podílového spoluvlastnictví účastníků k osobnímu automobilu Fiat Regata, rok výroby 1986, a částky 59.696,29 Kč (výrok I.), zrušil podílové spoluvlastnictví účastníků k pozemku parc. č. 239/50 o výměře 385 m2 zapsané na listu vlastnictví č. 1396 u Katastrálního úřadu P. pro katastrální území N., obec N., s chatou s tím, že výlučným vlastníkem tohoto pozemku a chaty se stává žalobce, který je zároveň povinen zaplatit žalované částku 50.000,- Kč do tří měsíců od právní moci rozsudku (výroky II. až IV.), a rozhodl o nákladech řízení (výroky V. až VII.).

K odvolání žalobce Krajský soud v Plzni jako soud odvolací rozsudkem ze dne 3. března 2004, č. j. 12 Co 661/2003-196, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I., ve výrocích II. a III. jej změnil tak, že zrušil podílové spoluvlastnictví účastníků k pozemku parc. č. 239/50, ke st. p. č. 1279 a k budově bez čp. v N. postavené na st. p. č. 1279, tj. k nemovitostem zapsaným na LV č. 1396 u Katastrálního úřadu P. pro k. ú. a obec N. s tím, že výlučným vlastníkem těchto nemovitostí je žalobce , žalobci uložil, aby zaplatil žalované 50.000,- Kč do tří měsíců od právní moci rozsudku a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání, aniž byl zastoupen advokátem či notářem a aniž tvrdil a dokládal, že má sám právnické vzdělání. Usnesením ze dne 1. dubna 2004, č. j. 16 C 82/2000-205, ho soud prvního stupně vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zvolil zástupcem pro dovolací řízení advokáta nebo notáře v rozsahu jeho oprávnění stanoveného zvláštními předpisy, a tuto skutečnost doložil soudu předložením plné moci ve prospěch takového advokáta či notáře s tím, že ve stejné lhůtě musí být předloženo advokátem nebo notářem sepsané dovolání . Současně žalobce tímto usnesením poučil, že nevyhoví-li ve stanovené lhůtě výzvě soudu, dovolací soud řízení o jeho dovolání zastaví. Uvedené usnesení bylo žalobci doručeno 6. 4. 2004, ovšem žalobce na ně do současné doby nereagoval.

Podle § 241 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ) musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného zvláštními předpisy) notářem. To neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b OSŘ, která má právnické vzdělání. Podle odst. 2 téhož ustanovení nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b OSŘ, která má právnické vzdělání. Podle § 241b odst. 2 OSŘ není-li splněna podmínka uvedená v § 241 OSŘ, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2 OSŘ. Podle posledně uvedeného ustanovení (týkajícího se jinak postupu soudu při zkoumání podmínek řízení) jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

Jak už bylo uvedeno, žalobce, který je fyzickou osobou, takže se na něho nevztahují ustanovení § 21, § 21a a § 21b OSŘ, netvrdí a nedokládá, že má právnické vzdělání. Proto platí, že musí být v dovolacím řízení zastoupen advokátem či notářem a že jeho dovolání musí být advokátem či notářem též sepsáno. Soud prvního stupně ho tedy správně vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení. Jestliže se ovšem tento nedostatek nepodařilo ve stanovené lhůtě odstranit, ač dovolatel byl o důsledcích své nečinnosti v tomto směru poučen, nezbylo dovolacímu soudu, než podle shora citovaných ustanovení řízení o jeho dovolání zastavit.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, když žalované, které by právo na náhradu nákladů podle § 146 odst. 2 věty prvé OSŘ náleželo, v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. června 2004

Vít Jakšič,v.r.

předseda senátu