22 Cdo 1233/2009
Datum rozhodnutí: 08.12.2009
Dotčené předpisy:

22 Cdo 1233/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně I. Š., zastoupené advokátkou, proti žalovanému R. Š., zastoupenému advokátem, o určení vlastnictví, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 53 C 201/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. října 2008, č. j. 13 Co 222/2007-138, ve znění usnesení ze dne 3. listopadu 2008, č. j. 13 Co 222/2007-144, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:


Městský soud v Brně ( soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 30. ledna 2007, č. j. 53 C 201/2004-109, zamítl žalobní návrh, kterým se žalobkyně domáhala určení, že budova č. p. 3127, způsob využití bydlení, na pozemku parcela č. 693/2 v k. ú. Ž., obec B., zapsaná u Katastrálního úřadu pro J. na LV č. 1574 pro k. ú. Ž., obec B., náleží do SJM žalobkyně a žalovaného zaniklého rozvodem manželství a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.


Krajský soud v Brně jako soud odvolací k odvolání žalobkyně rozsudkem ze dne 23. října 2008, č. j. 13 Co 222/2007-138, ve znění usnesení ze dne 3. listopadu 2008, č. j. 13 Co 222/2007-144, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že se určuje, že budova č. p. 3127, způsob využití rodinný dům, na pozemku parcela č. 693/2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaná u Katastrálního úřadu pro J., Katastrální pracoviště B. na listu vlastnictví č. 1574 pro obec B. a katastrální území Ž., náleží do rozvodem zaniklého společného jmění manželů žalobkyně a žalovaného a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.


Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které podáním ze dne 2. listopadu 2009 vzal zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu ( o. s. ř. ) zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení odpovídá ustanovení § 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 8. prosince 2009


JUDr. Jiří S p á č i l, CSc., v. r.


předseda senátu