22 Cdo 1228/2000
Datum rozhodnutí: 06.06.2000
Dotčené předpisy:
22 Cdo 1228/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce M. M. proti žalovanému F. V., o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 12 C 103/97, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. listopadu 1999 č. j. 17 Co 442/98-126, t a k t o :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Brně shora označeným rozsudkem potvrdil rozsudek Okresního soudu ve Znojmě ze dne 26. května 1998 č. j. 12 C 103/97-70, kterým byl zamítnut návrh na určení, že žalobce je vlastníkem pozemků par. č. 549/1 - zahrada o výměře 1204 m2 a par. č. 549/2 - zastavěná plocha s objektem bydlení o výměře 157 m2, k. ú. a obec S., okres Z.

Žalobce proti rozsudku odvolacího soudu podal prostřednictvím Vrchního soudu v Olomouci dne 8. února 2000 dovolání, které osobně nepodepsal a které řádně neodůvodnil.

Soud prvního stupně dovolatele usnesením ze dne 28. března 2000 č. j. 12 C 103/97-138, doručeným mu dne 8. dubna 2000, podle § 43 odst. l ve shodě s § 241 odst. 4 a § 209 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.), vyzval, aby do 30 dnů od doručení usnesení odstranil vady dovolání mimo jiné i tak, že dovolání opatří vlastnoručním podpisem a datem, předloží je dvojmo, uvede v něm údaje o tom, co jím sleduje, čeho se domáhá, jaké vady řízení spatřuje a označí vady napadeného rozsudku, které dovolání odůvodňují. Vyzval jej, aby označil svého právního zástupce, který jej bude v dovolacím řízení zastupovat a doložil jeho plnou moc. Současně dovolatele seznámil se zněním ustanovení § 241 odst. l, 2 a 3 o.s. ř.

Podle § 241 odst. l o.s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele advokátem nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy.

Podle § 241 odst. 2 věty první o.s. ř. musí být v dovolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popř. které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodů dovolání, a čeho se dovolatel domáhá. Podle odst. 3 téhož ustanovení pak lze dovolání podat jen z toho důvodu, že v řízení došlo k vadám uvedeným v § 237 o. s. ř. (písm. a/), řízení je postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (písm. b/), rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování (písm. c/) nebo že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (písm. d/).

Podle § 43 odst. l o. s. ř., jež je v dovolacím řízení použitelné ve shodě s § 243c o. s. ř., vyzve předseda senátu účastníky řízení, aby nesprávné nebo neúplné podání bylo opraveno nebo doplněno.. Poučuje účastníky také o tom, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Podle odst. 2, není-li přes výzvu předsedy senátu podání opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení zastaví. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Dovolatel ve stanovené lhůtě neodstranil ani nedostatek povinného zastoupení advokátem, ani vady dovolání, ač byl o procesních následcích řádně poučen.. Jelikož rozhodnutí odvolacího soudu lze zásadně přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání (§243 odst. 2 věta první o. s. ř.) a za splnění podmínky zastoupení advokátem (§ 241 odst. l o. s. ř.), přičemž důvody dovolání postrádá a zastoupení advokátem není doloženo, nelze v dovolacím řízení pro tyto nedostatky pokračovat. Nejvyšší soud České republiky proto dovolací řízení podle § 43 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však ve stadiu dovolacího řízení náklady nevznikly (zaplacený soudní poplatek bude dovolateli -ve shodě se závěry formulovanými pod písm. o/ stanoviska občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. července 1996, Cpjn 68/95 a Opjn 1/95, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 8, ročník 1996, pod č. 49 - vrácen). Této procesní situaci odpovídá ve smyslu § 146 odst. 2 věta prvá, § 224 odst. l a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků řízení právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 6.června 2000

JUDr. Jiří S p á č i l CSc., v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ivana Svobodová