22 Cdo 1215/2002
Datum rozhodnutí: 30.06.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

22 Cdo 1215/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce D., družstva, zastoupeného advokátem, proti žalované České republice Ministerstvu financí, o určení vlastnického práva k nemovitosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 8 C 263/2000, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. února 2002, č. j. 62 Co 39/02-34, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 5 075,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. J. H.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále OSŘ ) usnesení, kterým bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c), odst. 3 OSŘ, nemusí být odůvodněno.Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z neúspěšnosti žalované a z toho, že úspěšnému žalobci vznikly náklady řízení (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ). Náklady řízení vzniklé žalobci představují odměnu za jeden úkon právní služby vyjádření zástupce k dovolání podle § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, která činí podle § 5 písm. b), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1 a § 15 vyhlášky č. 484/2000 Sb. částku 5 000,- Kč, a dále paušální náhradu hotových výdajů 75,- Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. června 2003

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu