22 Cdo 1199/2009
Datum rozhodnutí: 30.05.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
22 Cdo 1199/2009


U S N E S E N Í
o p r a v n é Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobců a) P. L. , a b) J. V., obou zastoupených JUDr. Martou Ježdíkovou, advokátkou se sídlem v Liberci II, Valdštejnská 381/6, proti žalované Ing. D. K. , zastoupené JUDr. Alexandrem Šoljakem, advokátem se sídlem v Liberci II, U Soudu 363/10, o uložení povinnosti zaplatit žalobkyni a) 47.281,- Kč s příslušenstvím a žalobci b) 47.281,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 13 C 17/2005, o dovolání žalobce b) proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 25. listopadu 2008, č. j. 29 Co 487/2008-146, takto:

Výrok rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. ledna 2011, č. j. 22 Cdo 1199/2009-158, se opravuje tak, že zní:
Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 25. listopadu 2008, č. j. 29 Co 487/2008-146, se v části týkající se žalobce b) ruší a věc se v tomto rozsahu vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Rozsudkem ze dne 26. ledna 2011, č. j. 22 Cdo 1199/2009-158, zrušil Nejvyšší soud rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 25. listopadu 2008, č. j. 29 Co 487/2008-146, a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Z odůvodnění tohoto rozsudku je zřejmé, že dovolání proti rozsudku odvolacího soudu podal jen žalobce b) a že dovolací soud se zabýval jen jeho nárokem; ve vztahu k žalobkyni a) nabyl rozsudek odvolacího soudu právní moci a nebyl dovoláním dotčen. Ve výroku rozsudku dovolacího soudu však zjevným nedopatřením nebyl vymezen rozsah, ve kterém bylo rozhodnutí odvolacího soudu zrušeno. Proto bylo vydáno toto opravné usnesení (§ 164 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. května 2011 JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.
předseda senátu