22 Cdo 1148/2004
Datum rozhodnutí: 09.06.2004
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 1148/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce J. O., proti žalované obci Ř., o vydání pozemku, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 19 C 140/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka Olomouc ze dne 24. listopadu 2003, č. j. 40 Co 1250/2003-16, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Olomouci (dále soud prvního stupně ) usnesením z 27. 8. 2003, č. j. 19 C 140/2003-8, vyzval žalobce, aby do deseti dnů odstranil vady svého návrhu na zahájení řízení podaného 11. 8. 2003, a kromě dalšího jej poučil ve smyslu § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ) o následcích nesplnění výzvy. Protože žalobce na výzvu nereagoval, soud prvního stupně usnesením z 8. 10. 2003, č. j. 19 C 140/2003-9, jeho žalobu podle uvedeného zákonného ustanovení odmítl. Toto usnesení poté Krajský soud v Ostravě pobočka Olomouc, rozhodující k odvolaní žalobce, usnesením z 24. 11. 2003, č. j. 40 Co 1250/2003-16, podle § 219 OSŘ potvrdil jako věcně správné.Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 OSŘ u soudu prvního stupně dovolání s návrhem, aby dovolací soud napadené rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k jejímu projednání.

Soud prvního stupně dovolatele usnesením z 16. 3. 2004, č. j. 19 C 140/2003-24, vyzval, aby si pro dovolací řízení zvolil svým zástupcem advokáta a dovolání podal jeho prostřednictvím. Současně jej poučil, že nebude-li mu do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Na tuto výzvu žalobce reagoval podáním, doručeným soudu prvního stupně 15. 4. 2004, v němž kromě dalšího uvedl, že trvá na podaném dovolání a že si pro dovolací řízení žádného právního zástupce volit nebude.

Podle § 241 odst. 1, 2 OSŘ musí být dovolatel v dovolacím řízení zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z podaného dovolání zastoupení advokátem nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel nedostatek povinného zastoupení přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil, ačkoliv byl o procesních následcích nesplnění této povinnosti poučen.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí ve věci samé (§ 241 odst. 1 OSŘ) a protože k odstranění tohoto nedostatku do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí OSŘ zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení byl učiněn v souladu s § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.V Brně dne 9. června 2004

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu