22 Cdo 113/2013
Datum rozhodnutí: 03.09.2015
Dotčené předpisy: o. s. ř. ve znění od 01.01.201422 Cdo 113/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc. ve věci žalobkyně D. V. , zastoupené JUDr. Markem Pilátem, advokátem se sídlem v Praze 2, Na Slupi 15, proti žalovaným 1) O. H., 2) M. H. , zastoupenému Mgr. Ivanou Sládkovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, o určení vlastnického práva, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 16 C 192/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. září 2012, č. j. 17 Co 327/2012-285, takto:

Odůvodnění rozsudku Nevyššího soudu České republiky ze dne 29. dubna 2014, č. j. 22 Cdo 113/2013-354, se v odstavci šestém opravuje tak, že namísto věty ,,žalovaní se k podanému dovolání nevyjádřili má být správně uvedeno žalovaný 1) se k dovolání nevyjádřil a žalovaný 2) navrhuje odmítnutí, případně zamítnutí dovolání.
Odůvodnění:
V odstavci šestém odůvodnění rozsudku Nevyššího soudu České republiky ze dne 29. dubna 2014, č. j. 22 Cdo 113/2013-354 (dále jen rozsudek ), je uvedeno, že se žalovaní k podanému dovolání nevyjádřili. Žalovaný 2) se však k podanému dovolání vyjádřil, a tato skutečnost měla být v odůvodnění zohledněna. Rozsudek se proto se opravuje tak, že namísto věty ,,žalovaní se k podanému dovolání nevyjádřili bude správně uvedeno žalovaný 1) se k dovolání nevyjádřil a žalovaný 2) navrhuje odmítnutí, případně zamítnutí dovolání.

Jelikož se jedná o zjevnou nesprávnost opravovaného rozsudku, postupoval dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu a vydal toto opravné usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. září 2015

JUDr. Jiří Spáčil, CSc. předseda senátu