22 Cdo 1083/2012
Datum rozhodnutí: 23.05.2012
Dotčené předpisy: § 236 o. s. ř.
22 Cdo 1083/2012
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc. a JUDr. Zdeňka Pulkrábka, Ph.D., ve věci žalobců 1) P. S. , bytem v L., 2) J. W. , bytem v L., 3) M. Š. , bytem v L., proti žalované K. K. , bytem v L., o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 8 C 31/2009, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. února 2012, č. j. 17 Co 60/2012-385, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) v usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.

Krajský soud v Hradci Králové (dále jen ,,odvolací soud ) usnesením ze dne 7. února 2012, č. j. 17 Co 60/2012-385, potvrdil usnesení Okresního soudu v Semilech (dále jen ,,soud prvního stupně ) ze dne 9. prosince 2011, č. j. 8 C 31/2009-371, jímž soud prvního stupně nevyhověl návrhu žalované podle § 138 odst. 1 o. s. ř. na přiznání osvobození od soudních poplatků.

Žalovaná podala proti usnesení odvolacího soudu dovolání.

Dovolání není přípustné.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 28. března 2002, sp. zn. 29 Odo 170/2002, uveřejněném v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck, pod pořadovým č. C 1372, vyložil, že proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o nepřiznání osvobození od soudních poplatků, není dovolání přípustné.

Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

O nákladech dovolacího řízení nerozhodoval, neboť dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. května 2012 Mgr. Michal Králík, Ph. D.
předseda senátu