22 Cdo 1068/2008
Datum rozhodnutí: 15.06.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
22 Cdo 1068/2008


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobce JUDr. J. K., proti žalované Ing. J. M. , zastoupené Mgr. Miladou Škvainovou, advokátkou se sídlem v Plzni, Koperníkova 21, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu Plzeň - jih pod sp. zn. 9 C 118/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 8. srpna 2007, č. j. 15 Co 229/2007 341, takto:


Záhlaví, výrok a odůvodnění na straně druhé odstavec třetí rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. ledna 2011, č. j. 22 Cdo 1068/2008 396, se opravují tak, že číslo jednací rozsudku Krajského soudu v Plzni, které je v těchto částech rozsudku dovolacího soudu uvedeno jako 15 Co 384/2005-341 , správně zní č. j. 15 Co 229/2007 341 .

O d ů v o d n ě n í :

Vzhledem k tomu, že v záhlaví, ve výroku a v odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. ledna 2011, č. j. 22 Cdo 1068/2008 396, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném uvedení čísla jednacího dovoláním napadeného rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 8. srpna 2007 jako č. j. 15 Co 384/2005 341 namísto správného č. j. 15 Co 229/2007 341 , vydal dovolací soud podle § 164 a § 243c odst. 1 občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. června 2011

Mgr. Michal Králík, Ph. D.
předseda senátu