22 Cdo 1048/2012
Datum rozhodnutí: 23.05.2012
Dotčené předpisy: § 236 o. s. ř.
22 Cdo 1048/2012
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a JUDr. Zdeňka Pulkrábka, Ph.D., ve věci žalobce Mgr. M. Š. , bytem v P., proti žalované S. Ž. , bytem v P., zastoupené JUDr. Rudolfem Blahem, advokátem se sídlem v Průhonicích, U Motelu 393, o 703.785,175 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 7 C 97/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. dubna 2011, č. j. 5 Co 2300/2010-673, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :
Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) v usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.
Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen ,,odvolací soud ) usnesením ze dne 29. dubna 2011, č. j. 5 Co 2300/2010-673, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Strakonicích (dále jen ,,soud prvního stupně ) ze dne 27. srpna 2010, č. j. 7 C 97/2008-637, jímž soud prvního stupně zamítl návrh žalobce podle § 138 odst. 1 o. s. ř. na přiznání osvobození od soudních poplatků.
Žalobce podal proti usnesení odvolacího soudu podnět ke zrušení usnesení odvolacího soudu, který dovolací soud posoudil jako dovolání proti usnesení odvolacího soudu (§ 41 odst. 2 o. s. ř.).
Dovolání není přípustné.
Nejvyšší soud v usnesení ze dne 28. března 2002, sp. zn. 29 Odo 170/2002, uveřejněném v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck, pod pořadovým č. C 1372, vyložil, že proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o nepřiznání osvobození od soudních poplatků, není dovolání přípustné.
Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
O nákladech dovolacího řízení nerozhodoval, neboť dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. května 2012

Mgr. Michal Králík, Ph. D.
předseda senátu