22 Cdo 103/2007
Datum rozhodnutí: 16.01.2007
Dotčené předpisy:

22 Cdo 103/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce R. H., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému M. H., zastoupenému advokátem, o určení vlastnictví a o zaplacení částky 473 850,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 16 C 88/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. května 2006, č. j. 18 Co 93/2006-72, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 4 (dále soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 4. října 2005, č. j. 16 C 88/2004-52, pod bodem I. výroku zamítl žalobu, aby soud určil, že žalobce je vlastníkem ocelové haly H. J., postavené na pozemku parc. č. 293/4 v kat. území L. P. 4. Pod bode II. zamítl žalobu, aby žalovaný byl povinen zaplatit žalobci částku 473 850,- Kč s úroky z prodlení, a pod bodem III. rozhodl o náhradě nákladů řízení.


Městský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 19. května 2006, č. j. 18 Co 93/2006-72, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem I. změnil tak, že určil, že žalobce je vlastníkem ocelové haly H. J., postavené na pozemku parc. č. 293/4 v kat. území L. P. 4, a ve výrocích pod body II. a III. rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.


Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které podáním ze dne 11. prosince 2006 vzal zpět s tím, že mezi účastníky došlo k mimosoudní dohodě.


Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále OSŘ ) zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení odpovídá § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ (§ 224 odst. 1, § 243b odst. 5 OSŘ).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 16. ledna 2007


JUDr. František Balák, v. r.


předseda senátu