21 Nd 97/2012
Datum rozhodnutí: 14.05.2012
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 o. s. ř., § 14 odst. 4 o. s. ř.
21 Nd 97/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Jitky Dýškové v právní věci žalobce P. C. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti se sídlem v Praze 2, Vyšehradská č. 16, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 31 C 57/2011, o návrhu žalobce na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Ludmila Říhová, Mgr. Dagmar Javůrková, JUDr. Karel Podolka, JUDr. Romana Vostrejšová, JUDr. Jitka Horová a JUDr. Jaroslav Bureš nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. Ncp 2176/2011.
Odůvodnění:
Ve věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Ncp 2176/2011 žalobce podáním ze dne 7. května 2011 mimo jiné vznesl námitku podjatosti soudců tohoto soudu JUDr. Ludmily Říhové, Mgr. Dagmar Javůrkové, JUDr. Karla Podolky, JUDr. Romany Vostrejšové, JUDr. Jitky Horové a JUDr. Jaroslava Bureše a navrhl, aby tito soudci byli vyloučeni z projednávání a rozhodování jeho věci. Pochybnosti o nepodjatosti označených soudců v dané věci podle žalobce vyplývají z jejich rozhodování v jiných věcech žalobce a (s výjimkou JUDr. Jitky Horové) z jejich předchozího členství v bývalé Komunistické straně Československa. Podle názoru žalobce podjatým soudcem je každý soudce, který jako člen KSČ sloužil nelidské komunistické diktatuře a ruské vojenské okupaci, proti nimž žalobce bojoval a byl za to komunistickou justicí pětkrát uvězněn. Bývalí komunisté dodnes smýšlejí v duchu komunistické ideologie a jejich morální zásady a hodnotová orientace samy o sobě zakládají jejich podjatost vůči žalobci, který byl odpůrcem komunismu a který byl pronásledován za své politické přesvědčení právě tím režimem, jemuž soudci bývalí komunisté sloužili.

Soudci JUDr. Ludmila Říhová, Mgr. Dagmar Javůrková, JUDr. Karel Podolka, JUDr. Romana Vostrejšová, JUDr. Jitka Horová a JUDr. Jaroslav Bureš, kterých se námitka podjatosti týká a kteří jsou podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze příslušní k projednání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. Ncp 2176/2011, ve svých vyjádřeních shodně uvedli, že nemají žádný poměr k předmětné věci ani k účastníkům řízení či jejich zástupcům a že jim není známa žádná okolnost, která by je vylučovala z projednání a rozhodnutí věci.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě (§ 16 odst. 1 věta prvá o. s. ř.).

Pochybnosti o nepodjatosti soudců jmenovaných ve výroku žalobce dovozuje mimo jiné z okolností spočívajících v jejich rozhodování v jiných věcech. Tyto okolnosti jak vyplývá z ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř. - samy o sobě nemohou být důvodem pro jejich vyloučení z projednání a rozhodnutí dané konkrétní věci, a to ani v případě, kdy by případná námitka nesprávného postupu soudců v jiných věcech byla opodstatněná.

K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 1 o. s. ř. je třeba uvést, že soudcův poměr k projednávané věci bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení, jenž může být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy o okolnosti, které mohou vést k důvodným pochybnostem o tom, že určitý soudce bude schopen ve věci nepodjatě rozhodnout.

V posuzovaném případě nevyplývají ze spisu žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že by soudci, o jejichž vyloučení jde, měli poměr k projednávané věci či k účastníkům řízení. Žalobce ve svém obsáhlém podání neuvedl ve vztahu k jmenovaným soudcům Vrchního soudu v Praze žádné relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Okolnost případného členství soudců v bývalé KSČ či jejich kandidatury na toto členství, kterou žalobce uvádí jako hlavní důvod své námitky podjatosti těchto soudců, sama o sobě nezakládá objektivní důvod k pochybnostem o tom, že jmenovaní soudci budou schopni v projednávané věci postupovat nepodjatě a nepodjatě o ní rozhodnout.

Nejvyšší soud v této souvislosti připomíná rozhodnutí Ústavního soudu České republiky ze dne 14. 9. 2011 sp. zn. II. ÚS 1260/11, v němž Ústavní soud mimo jiné uvedl, že členství soudce v KSČ ke dni 17. listopadu 1989 není skutečností, jež by obecně vylučovala soudce z rozhodovacího procesu, a proto míru nezávislosti a nestrannosti soudce (např. i s ohledem na jeho bývalé členství v KSČ) je nutno posuzovat v každém případě s přihlédnutím k jeho jedinečným okolnostem. Účastník řízení tedy musí ohledně každého soudce, jehož podjatost by chtěl namítnout, uvést konkrétní skutečnosti, pro něž by měl za to, že soudce je z projednávané věci vyloučen. Ústavní soud poukázal na to, že otázku, kdo není oprávněn zastávat určitou funkci v souvislosti se svou činností za minulého režimu, řeší zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů. Uvedený zákon zakotvuje princip, podle nějž prosté členství v někdejší KSČ není skutečností, jež by obecně vylučovala soudce z rozhodovacího procesu.

Protože v posuzovaném případě nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti soudců Vrchního soudu v Praze JUDr. Ludmily Říhové, Mgr. Dagmar Javůrkové, JUDr. Karla Podolky, JUDr. Romany Vostrejšové, JUDr. Jitky Horové a JUDr. Jaroslava Bureše, Nejvyšší soud České republiky podle § 16 odst. 1 o. s. ř. rozhodl, že tito soudci nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Ncp 2176/2011. O námitce podjatosti uplatněné žalobcem bylo rozhodnuto bez nařízení jednání, neboť nebylo prováděno dokazování (§ 16 odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. května 2012 JUDr. Roman Fiala
předseda senátu