21 Nd 85/2014
Datum rozhodnutí: 26.03.2014
Dotčené předpisy: § 15a odst. 1 o. s. ř., § 14 odst. 1 o. s. ř., § 14 odst. 4 o. s. ř.21 Nd 85/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Olgy Puškinové v právní věci žalobce F. P. , proti žalovaným 1) M. M. , a 2) P. M. , oběma zastoupeným Mgr. Pavlem Bartoněm, advokátem se sídlem v Praze 1, Biskupský dvůr č. 2095/8, o "zamítnutí výpovědi z nájmu bytu", o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Okresního soudu Praha - východ ze dne 27. února 2007 č.j. 5 C 514/2006-8 a usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. března 2007 č.j. 28 Co 203/2007-12, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 28 Co 203/2007 - MOP, o návrhu žalobce na vyloučení soudkyň Vrchního soudu v Praze, takto:

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Milada Lukáčová a JUDr. Eva Keményová nejsou vyloučeny z projednání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 4 Co 117/2013.
Odůvodnění:
Žalobce v podání ze dne 10.12.2013, doplněném podáním ze dne 22.2.2014, vznesl námitku podjatosti proti JUDr. Miladě Lukáčové a JUDr. Evě Keményové. Pochybnosti o nepodjatosti označených soudkyň v dané věci podle žalobce vyplývají z toho, že "nezkoumaly kdykoliv za řízení věcnou příslušnost, jak přikazuje občanský soudní řád", a také "pro překážku postupu řízení při přechodu vlastnických práv a povinností od manželů M. na L. Y. od 21.8.2012, kdy od tohoto data jsou usnesení všech soudů, kde jsou uváděni manželé M. jako žalobci a oprávnění, důkazem trestného činu maření úkolu soudců z nedbalosti".

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený (§ 16 odst. 1 o.s.ř.) dospěl k závěru, že námitka podjatosti není důvodná.

Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout; soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti; důvodem k vyloučení soudce nebo přísedícího nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce nebo přísedícího v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (srov. § 15a odst. 1 větu první, § 14 odst. 1 a § 14 odst. 4 o.s.ř.).

Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze - jak vyplývá z obsahu spisu - má věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. 4 Co 117/2013 projednat a rozhodnout soudní oddělení (senát) 4 Co, jehož členy jsou JUDr. Milada Lukáčová, JUDr. Eva Keményová, JUDr. Milada Uhlířova a JUDr. František Švantner.

Soudkyně JUDr. Milada Lukáčová a JUDr. Eva Keményová, kterých se námitka podjatosti týká, ve svých vyjádřeních shodně uvedly, že nemají žádný poměr k předmětné věci ani k účastníkům řízení či jejich zástupcům a že jim není známa žádná skutečnost, pro kterou by zde byl dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

V posuzovaném případě nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti soudkyň Vrchního soudu v Praze JUDr. Milady Lukáčové a JUDr. Evy Keményové. Uvedené soudkyně nemají k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům - jak vyplývá z jejich vyjádření - žádný z hlediska ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř. významný vztah, který by mohl představovat důvod k jejich vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci. Takový vztah uvedených soudkyň žalobce ani nenamítá, a jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům nelze dovodit ani z údajů v jeho podání. Dovozuje-li žalobce podjatost soudkyň z toho, že "nezkoumaly kdykoliv za řízení věcnou příslušnost, jak přikazuje občanský soudní řád", potom přehlíží, že podle ustanovení § 14 odst. 4 o.s.ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Nejvyšší soud České republiky proto rozhodl, že soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Milada Lukáčová a JUDr. Eva Keményová nejsou vyloučeny z projednání a rozhodnutí věci, vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 4 Co 117/2013 (16 odst. 1 o.s.ř.). Protože nebylo prováděno dokazování, bylo o námitce podjatosti uplatněné žalobcem rozhodnuto bez nařízení jednání (§ 16 odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. března 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu