21 Nd 5/2013
Datum rozhodnutí: 26.02.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
21 Nd 5/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněného Města Břeclav se sídlem městského úřadu v Břeclavi, náměstí T. G. Masaryka č. 42/3, IČO 00283061, zastoupeného Mgr. Filipem Lederem, advokátem se sídlem v Brně, Lidická č. 710/57, proti povinnému J. Č. , pro 2.000,-Kč, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 202/2012, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 202/2012, projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

O d ů v o d n ě n í :

Exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš podal u Okresního soudu v Břeclavi spolu s návrhem na nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 2.000,- Kč podle pravomocného a vykonatelného příkazu Města Břeclav, komise k projednávání přestupků, ze dne 12.6.2006 sp. zn. MUBR-S 8449/2006 žádost o pověření k provedení této exekuce. Návrh na nařízení exekuce byl doručen dne 20.1.2012 Exekutorskému úřadu Znojmo.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 2.4.2012 č.j. 53 EXE 202/2012-11 vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že po marném uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněným bude věc předložena dle § 11 odst. 3 o.s.ř. Nejvyššímu soudu České republiky . Dospěl k závěru, že nařízení exekuce na základě příkazu Města Břeclav o uložení pokuty za přestupek je v pravomoci soudů České republiky, avšak podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť z návrhu vyplývá, že povinný má trvalé bydliště na Slovensku , a v centrální evidenci obyvatel ČR není zapsán".

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Břeclavi (§ 105 odst. 2 o.s.ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti a k sídlu Města Břeclav, na základě jehož rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek je navrhováno nařízení exekuce, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2013

JUDr. Jiří Doležílek, v. r.
předseda senátu