21 Nd 48/2017
Datum rozhodnutí: 23.02.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 1 o. s. ř., § 11 odst. 3 o. s. ř.21 Nd 48/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Romana Fialy v exekuční věci oprávněné České republiky Okresního soudu v Chomutově, se sídlem v Chomutově, Na Příkopech č. 663/29, IČO 000 24 848, proti povinnému J. F. , pro 19.829,65 Kč, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 10081/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 10081/2016, projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:


Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert podal u Okresního soudu v Chomutově žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné v celkové výši 19.829,65 Kč, a to na základě pravomocného a vykonatelného usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 22.7.2015, sp. zn. 16 C 207/2013.

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 17.1.2017, č.j. 26 EXE 10081/2016 - 16, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., protože nelze zjistit podmínky místní příslušnosti, neboť povinný není občanem České republiky a nemá na území České republiky povolen žádný druh pobytu.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Chomutově (§ 105 odst. 2 o.s.ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově, u něhož bylo řízení zahájeno a který vydal usnesení ze dne 22.7.2015, sp. zn. 16 C 207/2013, jehož exekuce se v tomto řízení oprávněná domáhá.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. února 2017

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu