21 Nd 439/2014
Datum rozhodnutí: 29.01.2015
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 o. s. ř., § 14 odst. 4 o. s. ř., § 15a odst. 1 o. s. ř., § 16 odst. 1 o. s. ř.21 Nd 439/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci péče o nezletilé L. K. a J. K. , děti R. K. a J. K. , o návrhu matky R. K. na zvýšení výživného, o žalobě pro zmatečnost podané otcem J. K. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. září 2011 č. j. 55 Co 344/2011-811, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 55 Co 344/2011, o návrhu otce J. K. na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze JUDr. Evy Keményové, JUDr. Milady Lukáčové a JUDr. Jiřího Švehly, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Eva Keményová, JUDr. Milada Lukáčová a JUDr. Jiří Švehla nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 4 Co 187/2014.
Odůvodnění:
Otec J. K. v podání ze dne 4. 11. 2014, doplněném podáním ze dne 27. 11. 2014, vznesl námitku podjatosti proti JUDr. Evě Keményové, JUDr. Miladě Lukáčové a JUDr. Jiřímu Švehlovi pro zjevně nepřátelský poměr Vrchního soudu v Praze vůči jeho osobě. Námitku podjatosti odůvodnil tím, že soudci Vrchního soudu v Praze spolu se svými kolegy od Městského soudu v Praze tunelují v rámci konkursního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 52 K 92/97 veškerý jeho majetek, což se ostatně promítá i do tohoto řízení , a že už sama skutečnost, že např. Švehla pracoval pro Šafránkovou jako její koncipient svědčí za vše, anebo že to byl jen JUDr. Švehlovo syn? .

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený (§ 16 odst. 1 o. s. ř.) dospěl k závěru, že námitka podjatosti není důvodná.

Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout; soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti; důvodem k vyloučení soudce nebo přísedícího nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce nebo přísedícího v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (srov. § 15a odst. 1 větu první, § 14 odst. 1 a § 14 odst. 4 o. s. ř.).

Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze - jak vyplývá z obsahu spisu - má věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. 4 Co 187/2014 projednat a rozhodnout senát složený z předsedkyně senátu JUDr. Evy Keményové a soudců JUDr. Milady Lukáčové a JUDr. Jiřího Švehly.

Předsedkyně senátu JUDr. Eva Keményová a soudci JUDr. Milada Lukáčová a JUDr. Jiří Švehla ve svých vyjádřeních shodně uvedli, že nemají žádný vztah k předmětné věci, účastníkům ani jejich zástupcům a že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by vzbuzovaly pochybnost o jejich nepodjatosti. Soudce JUDr. Jiří Švehla k tvrzení otce J. K., že v minulosti pracoval pro JUDr. Šafránkovou, uvedl, že tomu tak nebylo, že tuto advokátku osobně nezná, že rovněž nikdo z jeho příbuzných u ní nikdy nepracoval a nepracuje a že se zřejmě jedná o shodu příjmení.

V posuzovaném případě nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti soudců Vrchního soudu v Praze JUDr. Evy Keményové, JUDr. Milady Lukáčové a JUDr. Jiřího Švehly. Uvedení soudci nemají k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům - jak vyplývá z jejich vyjádření - žádný z hlediska ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. významný vztah, který by mohl představovat důvod k jejich vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci. Tvrzení otce J. K., že soudce JUDr. Jiří Švehla (popřípadě jeho syn) v minulosti pracoval pro JUDr. Jaroslavu Šafránkovou (správkyni konkursní podstaty otce J. K., na jehož majetek byl prohlášen konkurs), které soudce JUDr. Jiří Švehla ve svém vyjádření k námitce podjatosti popřel, nebylo nijak doloženo. Dovozuje-li otec J. K. podjatost soudců z toho, že soudci Vrchního soudu v Praze spolu se svými kolegy od Městského soudu v Praze tunelují v rámci konkursního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 52 K 92/97 veškerý jeho majetek, což se ostatně promítá i do tohoto řízení , potom přehlíží, že podle ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř. (které Nejvyšší soud na rozdíl od otce J. K. neshledává neústavním) důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Nejvyšší soud České republiky proto rozhodl, že soudci vrchního soudu JUDr. Eva Keményová, JUDr. Milada Lukáčová a JUDr. Jiří Švehla nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 4 Co 187/2014 (§ 16 odst. 1 o. s. ř.). Protože nebylo prováděno dokazování, bylo o námitce podjatosti uplatněné otcem J. K. rozhodnuto bez nařízení jednání (§ 16 odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2015 JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu