21 Nd 388/2012
Datum rozhodnutí: 24.01.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
21 Nd 388/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně V. S. , zastoupené Mgr. Karin Konstantinovovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí č. 57, proti žalovaným 1) Ing. V. S. a 2) nezletilému A. V. S. , zastoupenému Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně, Šilingrovo náměstí č. 3/4, jako opatrovníkem, o popření otcovství, vedené u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 21 Nd 258/2012, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 29 C 54/2012 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 1.
Odůvodnění:
Žalobkyně podala dne 29. 6. 2012 u Obvodního soudu pro Prahu 1 žalobu o popření otcovství. Žalobkyně V. S. (česká státní občanka) jako matka žalovaného 2) A. V. S. (který je podle osvědčení o státním občanství České republiky ze dne 26. 9. 2012, č. j. 03469/12 rovněž českým státním občanem) se v podané žalobě domáhá určení, že žalovaný 1) Ing. V. S. není otcem žalovaného 2) nezletilého A. V. R. (jehož příjmení podle jeho rodného listu vystaveného dne 23. 10. 2012 Úřadem městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, zvláštní matriky správně zní S. ¨). Žádný z účastníků neměl ke dni zahájení řízení (tj. ke dni 29. 6. 2012) bydliště na území České republiky; poslední bydliště žalobkyně a žalovaného 1) na území České republiky bylo v Praze.

Za tohoto stavu je nepochybné, že věc patří do pravomoci soudů České republiky (srov. § 40 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním) a že podmínky pro určení místní příslušnosti chybějí, neboť žádný z účastníků nemá na území České republiky obecný soud ve smyslu ustanovení § 84 a § 85 odst. 1 o. s. ř.

Nejvyšší soud České republiky proto - přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v ustanovení § 6 o. s. ř. - podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 1, u něhož bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu má bydliště zástupkyně žalobkyně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. ledna 2013
JUDr. Mojmír Putna, v. r. předseda senátu