21 Nd 386/2016
Datum rozhodnutí: 15.12.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 105 odst. 2 o. s. ř.21 Nd 386/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v exekuční věci oprávněného O2 Czech Republic a.s. se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou č. 266/2, IČO 60193336, proti povinnému M. D. , žádost o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 3383/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:
Věc, vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 3383/2016, projedná a rozhodne Okresní soudu v Břeclavi. Odůvodnění:
Soudní exekutorka Mgr. Lenka Černošková, Exekutorský úřad Prostějov, podala dne 7. 5. 2016 u Okresního soudu v Břeclavi spolu s exekučním návrhem oprávněného ze dne 30. 8. 2016 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávky oprávněného.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 6. 10. 2016, č. j. 53 EXE 3383/2016-12, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena dle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu České republiky. V odůvodnění uvedl, že povinný neprochází CEO ani registrem obyvatel, že na adrese uváděné oprávněným se nezdržuje a že v nalézacím řízení mu byl ustanoven opatrovník, aniž by bylo zjišťováno, zda osoba takto označená vůbec existuje .

Podle ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 občanského soudního řádu vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek uvedených v ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod č. 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud České republiky, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Břeclavi, u nějž byla žádost o pověření exekutorky a nařízení exekuce na majetek povinného podána a který ve věci provedl prvotní úkony.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. prosince 2016

JUDr. Mojmír Putna předseda senátu