21 Nd 385/2016
Datum rozhodnutí: 02.12.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 1 o. s. ř., § 11 odst. 3 o. s. ř.21 Nd 385/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v exekuční věci oprávněné České republiky Okresního soudu v Litoměřicích , se sídlem v Litoměřicích, Na Valech č. 525/12, IČO 000 24 872, proti povinnému V. S. , pro 16.440 Kč, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 11005/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 11005/2016, projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert podal u Okresního soudu v Litoměřicích žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné v celkové výši 16.440,- Kč, a to na základě pravomocných a vykonatelných usnesení Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 2.5.2011 a ze dne 3.8.2011, sp. zn. 6 T 59/2010.

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 6.10.2016, č.j. 31 EXE 11005/2016 - 15, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., protože nelze zjistit podmínky místní příslušnosti, neboť povinný je státním příslušníkem Běloruské republiky, který byl do dne 3.11.2011 v ČR evidován jako žadatel o udělení mezinárodní ochrany, nyní je bez povolení pobytu na území České republiky.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Litoměřicích (§ 105 odst. 2 o.s.ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích, u něhož bylo řízení zahájeno a který vydal usnesení ze dne 2.5.2011 a ze dne 3.8.2011, sp. zn. 6 T 59/2010, jejichž exekuce se v tomto řízení oprávněná domáhá.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. prosince 2016

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu