21 Nd 382/2016
Datum rozhodnutí: 01.12.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201421 Nd 382/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Ljubomíra Drápala v exekuční věci oprávněné Allianz pojišťovny, a. s. se sídlem v Praze 8, Ke Štvanici č. 656/3, IČO 47115971, zastoupené Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Praze 5 - Zbraslavi, Na královně č. 862, proti povinnému J. H. , pro 1 824 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2462/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2462/2016, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:
Soudní exekutor Mgr. Petr Micka se sídlem exekutorského úřadu v Rokycanech podal dne 1. 10. 2016 u Obvodního soudu pro Prahu 5 spolu s exekučním návrhem oprávněné ze dne 30. 9. 2016 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 1 824 Kč s příslušenstvím podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 19. 7. 2016 č. j. 11 C 282/2015-57.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 7. 10. 2016 č. j. 14 EXE 2462/2016-11 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky, který ve smyslu § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud . V odůvodnění uvedl, že povinný, označený v exekučním návrhu jako J. H. , neprochází evidencí CEO, ani evidencí osob podnikajících podle živnostenského zákona, že podle zprávy cizinecké policie je povinný příslušníkem Slovenské republiky, který měl na území ČR povolen dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání do 15. 10. 2006 , že od 16. 10. 2006 není v evidencích Cizineckého informačního systému hlášen k pobytu , že poslední adresa v ČR je P. a že v době od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014 měl v ČR nahlášeno toliko ubytování , a dospěl k závěru, že povinný neměl v době zahájení exekučního řízení dne 30. 9. 2016 místo trvalého pobytu ani místo jiného druhu pobytu cizince v obvodu P. a že v této době neměl místo trvalého pobytu ani místo jiného druhu pobytu cizince v České republice, v níž se se vší pravděpodobností ani nezdržoval.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Obvodním soudem pro Prahu 5 (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který ve věci vydal exekuční titul
a provedl v ní prvotní úkony.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. prosince 2016
JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu