21 Nd 381/2016
Datum rozhodnutí: 06.12.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 105 odst. 2 o. s. ř.21 Nd 381/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Jiřího Doležílka v exekuční věci oprávněného Města Znojma se sídlem městského úřadu ve Znojmě, Obroková č. 1/12, IČO 00293881, zastoupeného Mgr. Robertem Valou, advokátem se sídlem ve Znojmě, Fischerova č. 770/12, proti povinnému R. M. , pro 1.000,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 15 EXE 1822/2016, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 15 EXE 1822/2016 projedná a rozhodne Okresní soud ve Znojmě.
Odůvodnění:


Soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš, Exekutorský úřad Znojmo, podal dne 15.7.2016 u Okresního soudu ve Znojmě spolu s exekučním návrhem oprávněného ze dne 23.6.2016 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 1.000,- Kč. Povinnost uhradit tuto částku byla povinnému uložena vykonatelným rozhodnutím Městského úřadu Znojmo ze dne 29.6.2015 č.j. ZIVZN/1360/2015/5.
Okresní soud ve Znojmě usnesením ze dne 5.10.2016 č.j. 15 EXE 1822/2016-53 vyslovil ve smyslu ustanovení § 105 o.s.ř. svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že v exekučním návrhu je uvedeno, že povinný má bydliště "na adrese M." a že z potvrzení o provedené lustraci v centrální evidenci obyvatel bylo zjištěno, že "povinný má ukončen pobyt - občana od 20.2.2015".
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 105 odst. 2 o.s.ř vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek uvedených v ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. předloží Nejvyššímu soudu ČR.
Nejvyšší soud ČR, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud ve Znojmě, u nějž byla žádost o pověření exekutora a nařízení exekuce na majetek povinného podána, a který ve věci provedl prvotní úkony.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. prosince 2016 JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu