21 Nd 379/2013
Datum rozhodnutí: 22.01.2014
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.21 Nd 379/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Ljubomíra Drápala ve věci oprávněného ESSOX s. r. o. se sídlem v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí č. 231/7, IČO 26764652, zastoupeného Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1 Novém Městě, Na Florenci č. 2116/15, o potvrzení evropského exekučního titulu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 48 EXE 4007/2013, takto:

Věc, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 48 EXE 4007/2013, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 1 .

O d ů v o d n ě n í :
Žádostí podanou u Obvodního soudu pro Prahu 1 dne 24. 10. 2013 se oprávněný domáhá potvrzení, že notářský zápis sepsaný dne 15. 2. 2013 JUDr. V. L., notářským kandidátem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, sp. zn. NZ 695/2013, N 460/2013, v němž bylo pokračováno zápisem sepsaným dne 20. 3. 2013, sp. zn. NZ 1223/2013, N 460/2013 JUDr. Robertem Krausem, koncipientem notáře JUDr. Bohdana Hallady, v němž se Ľ. Ch., bytem H. L. č., Slovenská republika, zavázal oprávněnému zaplatit dluh ze spotřebitelského úvěru ve sjednaných splátkách a v němž svolil k vykonatelnosti notářského zápisu, je evropským exekučním titulem.

Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 6. 11. 2013 č. j. 48 EXE 4007/2013-17, které (podle obsahu potvrzení ve spise) nabylo právní moci dne 23. 11. 2013, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení místně příslušného soudu. Vycházel ze závěru, že věc patří do pravomoci soudů České republiky, avšak vzhledem k bydlišti povinného ve Slovenské republice nelze určit podmínky místní příslušnosti soudu.

Podle ustanovení § 353 odst. 1 o. s. ř. na žádost oprávněného ze soudního rozhodnutí, soudního smíru nebo veřejné listiny, které splňují podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie k potvrzení jako evropský exekuční titul nebo částečný evropský exekuční titul, soud toto rozhodnutí, smír nebo veřejnou listinu jako evropský exekuční titul nebo částečný evropský exekuční titul potvrdí za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie. Nejsou-li splněny podmínky pro vydání potvrzení, soud jej nevydá a o důvodech písemně vyrozumí oprávněného.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 353 odst. 2 o. s. ř. k vydání potvrzení evropského exekučního titulu a částečného evropského exekučního titulu je v případě rozhodnutí a soudního smíru příslušný soud, který rozhodnutí vydal nebo soudní smír schválil. K vydání potvrzení evropského exekučního titulu a částečného evropského exekučního titulu je v případě veřejné listiny příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo ten, kdo veřejnou listinu sepsal.

V posuzované věci se řízení o potvrzení evropského exekučního titulu týká notářského zápisu, který byl sepsán notářským kandidátem a notářským koncipientem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze 1. Soudem místně příslušným k vydání potvrzení evropského exekučního titulu je proto v případě této veřejné listiny jak vyplývá z ustanovení § 353 odst. 2 věty druhé o. s. ř. - Obvodní soud pro Prahu 1 [srov. § 12 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů a bod 1. přílohy č. 4 k tomuto zákonu].

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Obvodním soudem pro Prahu 1 (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. rozhodl, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 1, který je v této věci jak vyplývá z výše uvedeného - místně příslušný.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 22. ledna 2014

JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu