21 Nd 378/2013
Datum rozhodnutí: 09.01.2014
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.21 Nd 378/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce M. B., proti žalovanému F. B., o 250.471,03 Kč s úrokem z prodlení, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 6 C 146/2013, o přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 6 C 146/2013 se nepřikazuje Okresnímu soudu v Náchodě.
Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 14. 12. 2012 (doplněnou písemným podáním ze dne 11. 2. 2013) podanou u Okresního soudu v Náchodě domáhá, aby mu žalovaný zaplatil 250.471,03 Kč s úrokem z prodlení z této částky ode dne podání žaloby do zaplacení.

Okresní soud v Náchodě usnesením ze dne 10. 5. 2013, č. j. 14 C 31/2013-17, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Třebíči. Vycházel ze zjištění, že žalovaný se v místě hlášeného trvalého pobytu nezdržuje a že má skutečné bydliště v M. B. (u V. V.).

Podáním ze dne 27. 5. 2013 žalobce navrhl, aby věc byla z důvodu vhodnosti přikázána Okresnímu soudu v Náchodě, s odůvodněním, že u tohoto soudu se konala všechna související řízení (zejména řízení o určení výživného, o exekuci na výživné, trestní řízení pro zanedbání povinné výživy), že je u něj proti žalovanému vedeno zjednodušené trestní řízení pod sp.zn. 3 T 95/2013 , že žalovaný bude pravděpodobně opět vykonávat trest odnětí svobody ve věznici neznámo kde a že žalobce se zdržuje v obvodu tohoto soudu. Dovozuje, že všechny důkazní prostředky mají místní souvislost s obvodem nadepsaného soudu a že řízení u tohoto soudu bude rychlejší a hospodárnější.

Žalovaný se k přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Třebíči nevyjádřil.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Uvedené ustanovení je zároveň zákonem určenou výjimkou ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku); důvody pro přikázání věci jinému než příslušnému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše uvedeného ústavního principu.

V posuzované věci žalobce neuvádí v návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Náchodě žádné skutečnosti, které by umožnily hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci. Skutečnosti tvrzené žalobcem, že u Okresního soudu v Náchodě se konala všechna související řízení (zejména řízení o určení výživného, o exekuci na výživné, trestní řízení pro zanedbání povinné výživy), že u tohoto soudu je proti žalovanému vedeno zjednodušené trestní řízení pod sp. zn. 3 T 95/2013 , že žalovaný bude pravděpodobně opět vykonávat trest odnětí svobody ve věznici neznámo kde a že žalobce se zdržuje v obvodu tohoto soudu , nemohou být - samy o sobě - důvodem, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Náchodě. Důvodem pro takový postup nemůže být ani tvrzení, že všechny důkazní prostředky mají místní souvislost s obvodem nadepsaného soudu ; nic nebrání tomu, aby účastníci (případně navržení svědci) byli v projednávané věci vyslechnuti prostřednictvím dožádaného soudu (§ 39, § 122 odst. 2 o. s. ř.) a aby příslušné spisy či listiny byly od Okresního soudu v Náchodě k provedení důkazu vyžádány.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), proto návrhu žalobce nevyhověl a věc vedenou u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 6 C 146/2013 Okresnímu soudu v Náchodě podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nepřikázal.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. ledna 2014
JUDr. Mojmír Putna předseda senátu