21 Nd 369/2015
Datum rozhodnutí: 10.12.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 105 odst. 2 o. s. ř.21 Nd 369/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněné Československé obchodní banky, a.s. se sídlem v Praze 5, Radlická č. 333/150, IČO 00001350, zastoupené Mgr. Janem Dajbychem, advokátem se sídlem v Praze 6-Hradčanech, Tychonova č. 44/3, proti povinnému P. Č. , pro 31.708,77 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 207 EXE 7249/2015, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 207 EXE 7249/2015 projedná a rozhodne Okresní soud Praha-západ.
Odůvodnění:
Soudní exekutorka Mgr. Zuzana Sobíšková, Exekutorský úřad Praha 6, podala dne 7. 10. 2015 u Okresního soudu Praha-západ spolu s exekučním návrhem oprávněné ze dne 13. 7. 2015 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávky oprávněné ve výši 31.708,77 Kč s příslušenstvím podle vykonatelných notářských zápisů sepsaných JUDr. Marcelou Veberovou, notářkou se sídlem v Karviné dne 15. 4. 2014 pod sp. zn. NZ 907/2014, N 647/2014, a dne 22. 4. 2015 pod sp. zn. NZ 945/2014, jakož i nákladů exekuce a nákladů oprávněné v exekuci.
Okresní soud Praha-západ usnesením ze dne 13. 10. 2015, č. j. 207 EXE 7249/2015-29, vyslovil podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu svou místní nepříslušnost, neboť povinný nemá v České republice trvalý pobyt a není znám žádný jeho majetek umístěný v obvodu zdejšího soudu , a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. k určení, který soud ji projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud České republiky, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud Praha-západ, u nějž byla žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného podána a který ve věci provedl prvotní úkony.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. prosince 2015

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu