21 Nd 368/2015
Datum rozhodnutí: 10.12.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 105 odst. 2 o. s. ř., § 4 odst. 2 předpisu č. 292/2013Sb., § 5 předpisu č. 292/2013Sb.21 Nd 368/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci péče o nezletilou R. H. , zastoupenou Městem Náchod se sídlem městského úřadu v Náchodě, Masarykovo náměstí č. 40, jako kolizním opatrovníkem, dceru V. H. a J. H. , o úpravu poměrů nezletilé pro dobu před a po rozvodu, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 9 P 211/2015, o určení místní příslušnosti, takto:

Nejvyšší soud České republiky neurčuje, který soud projedná a rozhodne věc vedenou u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 9 P 211/2015.
Odůvodnění:
Otec podal dne 23. 6. 2014 u Okresního soudu v Písku žádost o rozvod, v níž současně požádal, aby nezletilá R. byla svěřena do jeho péče a aby byl určen styk dcery s matkou a výživné .
Okresní soud v Písku usnesením ze dne 22. 7. 2014, č. j. 1 Nc 169/2014-3, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude spis péče o nezletilou postoupen Okresnímu soudu v Náchodě, a opatrovníkem nezletilé pro vyslovení místní nepříslušnosti ustanovil Městský úřad Náchod .
Okresní soud v Náchodě předložil věc podle ustanovení § 105 odst. 3 o. s. ř. Krajskému soudu v Hradci Králové k rozhodnutí o nesouhlasu s jejím postoupením.
Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 23. 10. 2014, č. j. 1 Nc 927/2014-13, rozhodl, že nesouhlas Okresního soudu v Náchodě s postoupením věci je důvodný.
Okresní soud v Písku usnesením ze dne 4. 12. 2014, č. j. 1 Nc 169/2014-16, opět vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude spis péče o nezletilou postoupen Okresnímu soudu v Táboře, a opatrovníkem nezletilé pro vyslovení místní nepříslušnosti ustanovil Městský úřad Tábor .
Okresní soud v Táboře předložil věc podle ustanovení § 105 odst. 3 o. s. ř. Krajskému soudu v Českých Budějovicích - pobočce v Táboře k rozhodnutí o nesouhlasu s jejím postoupením, neboť bylo zjištěno, že o poměrech nezletilé R., resp. o její péči a výživě pro dobu trvání manželství rodičů i po rozvodu již rozhodl Okresní soud v Blansku, který dosud vede opatrovnický spis nezletilé. Dále uvedl, že příslušnost Okresního soudu v Blansku, která byla dána posledním zásahem ve věci trvá i nadále, neboť dosud nedošlo k jejímu přenesení ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen z. ř. s. ).
Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře usnesením ze dne 9. 2. 2015, č. j. 15 Nc 301/2015-30, rozhodl, že nesouhlas Okresního soudu v Táboře s postoupením věci je důvodný.
Okresní soud v Písku usnesením ze dne 6. 3. 2015, č. j. 1 Nc 169/2014-34, znovu vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude spis péče o nezletilou postoupen Okresnímu soudu v Blansku, a opatrovníkem nezletilé pro vyslovení místní nepříslušnosti ustanovil Městský úřad Blansko .
Dne 10. 8. 2015 požádala matka o přenesení místní příslušnosti na Okresní soud v Jindřichově Hradci, neboť její současné bydliště s nezletilou dcerou je v P., okres J. H.
Okresní soud v Blansku usnesením ze dne 17. 8. 2015, č. j. P 94/2015-42, rozhodl, že přenáší svoji místní příslušnost na Okresní soud v Jindřichově Hradci, že po právní moci tohoto usnesení bude spis postoupen Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci jako soudu místně příslušnému, a opatrovníkem nezletilé pro řízení o přenesení místní příslušnosti ustanovil Ilonu Popovičovou, vedoucí odd. E, zdejšího soudu . Z obsahu spisu zjistil, že matka i s nezletilou R. bydlí v Jindřichově Hradci a že nezletilá nastoupí v tomto městě od 1. 9. 2015 do školky. S poukazem na ustanovení § 5 z. ř. s. tedy dospěl k závěru, že je v zájmu nezletilé, aby místní příslušnost byla přenesena na soud, v jehož obvodu se s matkou zdržuje, a to též s přihlédnutím k příslušnosti místních, sociálních, zdravotnických a školských orgánů.
Okresní soud v Jindřichově Hradci usnesením ze dne 22. 10. 2015, č. j. 9 P 211/2015-53, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu ČR k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu, a opatrovníkem nezletilé pro vyslovení místní nepříslušnosti a pro rozhodnutí o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 469 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb. ustanovil Městský úřad v Náchodě . V odůvodnění usnesení uvedl, že matka ke dni 6. 10. 2015 bydlí v azylovém domě v P. a že v Domově pro matky v P., který se nachází v obvodu Okresního soudu v Jindřichově Hradci, pobývala jen v době od 10. 7. 2015 do 25. 8. 2015. Dospěl k závěru, že krátkodobý pobyt matky s nezletilou v jeho obvodu nemůže založit příslušnost soudu k projednání věci.
Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.
Nejvyšší soud, jemuž byla věc předložena, se zabýval otázkou, zda byly splněny podmínky pro rozhodnutí podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř
Podle ustanovení § 4 odst. 2 z. ř. s. obecným soudem nezletilého účastníka, který není plně svéprávný, je soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností, své bydliště.
Podle ustanovení § 5 z. ř. s., změní-li se v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, ve věcech opatrovnických a v řízení o svéprávnosti okolnosti, podle nichž se posuzuje příslušnost, může příslušný soud přenést svoji příslušnost na jiný soud, je-li to v zájmu nezletilého, opatrovance nebo osoby, o jejíž svéprávnosti se rozhoduje. Jestliže soud, na nějž byla příslušnost přenesena, s přenesením nesouhlasí, předloží věc k rozhodnutí, pokud otázka přenesení příslušnosti nebyla již odvolacím soudem rozhodnuta, svému nadřízenému soudu; rozhodnutím tohoto soudu je vázán i soud, který příslušnost přenesl.
Jestliže Okresní soud v Jindřichově Hradci v dané věci s přenesením místní příslušnosti na něj nevyjádřil nesouhlas tím, že by věc předložil svému nadřízenému soudu k rozhodnutí podle ustanovení § 5 věty druhé z. ř. s., jak z obsahu spisu vyplývá, mohlo by k případné (další) změně místní příslušnosti tohoto soudu dojít jen postupem a za podmínek stanovených v ustanovení § 5 věty první z. ř. s., nikoli však postupem podle ustanovení § 105 odst. 1, 2 o. s. ř. (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 85/1970 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jehož závěry jsou analogicky aplikovatelné i v této věci).
Nejvyšší soud České republiky tak nemohl určit místně příslušný soud, neboť trvá místní příslušnost Okresního soudu v Jindřichově Hradci, na nějž byla přenesena usnesením Okresního soudu v Blansku ze dne 17. 8. 2015, č. j. P 94/2015-42, a není tedy důvod pro postup podle § 105 odst. 2 a § 11 odst. 3 o. s. ř., když podmínky místní příslušnosti nechybějí; proto rozhodl, že se neurčuje, který soud věc projedná a rozhodne.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. prosince 2015

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu