21 Nd 364/2015
Datum rozhodnutí: 04.12.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř., § 4 předpisu č. 292/2013Sb.21 Nd 364/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci péče o nezletilou G. B. , dceru M. Š. , a M. B. , zastoupeného JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Bolzanova č. 1, o návrhu otce na snížení výživného, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 0 P 307/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 0 P 307/2008, se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi.
Odůvodnění:

Podáním doručeným Okresnímu soudu v Bruntále dne 7. 4. 2015 otec navrhl, aby jeho vyživovací povinnost, stanovená rozsudkem Okresního soudu v Bruntále sp. zn. 0 P 307/2008, 24 P a Nc 328/2008, který nabyl právní moci dne 15. 10. 2009, byla s účinností od 1. 4. 2015 změněna tak, že je povinen platit na výživném pro nezl. G. B. částku 500,- Kč měsíčně k rukám matky do každého 20. dne v měsíci . Současně požádal, aby věc byla z důvodu vhodnosti v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 o. s. ř. přikázána Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi, a to zejména s ohledem na jeho zdravotní stav (v důsledku téměř úplného ochrnutí není schopen cestovat k místně příslušnému soudu, cesta do Bruntálu by pro něj znamenala nepřiměřenou zátěž, neboť nevydrží déle než dvě hodiny v jedné poloze a v průběhu dne by nebylo možno zajistit jeho zdravotní a hygienické potřeby).

Matka se k návrhu na přikázání věci nevyjádřila.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvody vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně (srov. např. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. listopadu 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazku 24, ročníku 2001, části I., pod pořadovým číslem 172).

V posuzované věci jsou úvahy o restriktivním přístupu k institutu přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti posíleny i tím, že by šlo o prolomení výlučné místní příslušnosti soudu založené bydlištěm nezletilé [srov. § 4 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen z. ř. s. )]. Skutečnost, že zdravotní stav otce není uspokojivý, přikázání věci jinému soudu neodůvodňuje, neboť nejde o takovou okolnost, která by umožnila hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Otec se totiž jednání u Okresního soudu v Bruntále může účastnit prostřednictvím své zástupkyně (advokátky) a jeho případný výslech jako účastníka řízení může být proveden prostřednictvím dožádaného soudu (§ 39, § 122 odst. 2 o. s. ř.).

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. prosince 2015


JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu