21 Nd 363/2015
Datum rozhodnutí: 26.11.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 105 odst. 2 o. s. ř., § 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.21 Nd 363/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněné České republiky - Vězeňské služby České republiky se sídlem v Praze 4, Soudní č. 1672/1a, IČO 00212423, proti povinnému P. B. , pro 18.900,- Kč, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 23 EXE 6273/2015, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 23 EXE 6273/2015, projedná a rozhodne Okresní soud v Nymburce.


Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha-východ, podal dne 16. 9. 2015 u Okresního soudu v Nymburce spolu s exekučním návrhem oprávněné ze dne 25. 8. 2015 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 18.900,- Kč podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí vrchního rady plk. Mgr. J. V., ředitele Věznice Jiřice, ze dne 5. 12. 2008, č. j. 9131/2008-24/704/C, a ze dne 22. 4. 2009, č. j. 9131/2009-24/704/C.
Okresní soud v Nymburce usnesením ze dne 8. 10. 2015, č. j. 23 EXE 6273/2015-16, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu. V odůvodnění uvedl, že povinný neprochází Centrální evidencí obyvatel ani jako cizinec , že nemá v obvodu Okresního soudu v Nymburce trvalý ani jiný pobyt, že se ze spisu nepodává, zda má nějaký majetek, a že z přípisu Ministerstva vnitra ze dne 6. 10. 2015 vyplývá, že podle Cizineckého informačního systému mu byl rozhodnutím soudu, pravomocným dne 17. 1. 2013, uložen trest vyhoštění z České republiky na dobu 3 let. Dospěl k závěru, že je dána pravomoc českých soudů k exekučnímu řízení podle exekučního titulu vydaného českým správním úřadem, že však není místně příslušný, a není ani možné určit, který jiný soud na území České republiky je místně příslušný. Věc proto předložil Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.
Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.
Vzhledem k tomu, že v projednávané věci nelze zjistit skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Nymburce, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. listopadu 2015

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu