21 Nd 362/2015
Datum rozhodnutí: 26.11.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 105 odst. 2 o. s. ř., § 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.21 Nd 362/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněné Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/21, IČO 47116617, zastoupené JUDr. Michalem Bendou, advokátem se sídlem v Praze 2, Apolinářská č. 445/6, proti povinné K. K. , pro 2.092,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 15 EXE 1433/2015, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 15 EXE 1433/2015, projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.


Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, podal dne 31. 8. 2015 u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou spolu s exekučním návrhem oprávněné ze dne 18. 8. 2015 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné k vymožení pohledávky oprávněné ve výši 2.092,- Kč s příslušenstvím podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 8. 1. 2013, č. j. 14 EC 690/2011-46.
Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou usnesením ze dne 12. 10. 2015, č. j. 15 EXE 1433/2015-43, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po marném uplynutí lhůty oprávněné pro podání odvolání proti tomuto rozhodnutí bude věc předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o tom, který soud věc projedná a rozhodne. S odkazem na čl. 3 odst. 1 ve spojení s čl. 24 odst. 5 (správně zřejmě čl. 22 odst. 5) Nařízení Rady (ES) č. 44/2001, ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, dospěl k závěru, že v posuzované věci je dána pravomoc soudů České republiky, podmínky místní příslušnosti ale nejsou splněny , neboť se nepodařilo zjistit (lustrací v Centrální evidenci obyvatel, dotazy na Policii ČR - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina a Obvodní oddělení Žďár nad Sázavou, na Ministerstvo vnitra - Odbor azylové a migrační politiky, Okresní správu sociálního zabezpečení Žďár nad Sázavou, Úřad práce - Krajskou pobočku v Jihlavě a na Obecní úřad Osová Bítýška, ani místním šetřením Policie ČR, Obvodní oddělení Velké Meziříčí, na adrese Osová Bítýška č. 50) místo pobytu povinné. Proto věc předložil Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.
Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.
Vzhledem k tomu, že v projednávané věci nelze zjistit skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušným soudem v dané věci určil Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce, v jehož obvodu se nachází poslední známé bydliště povinné a který ve věci provedl prvotní úkony.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. listopadu 2015
JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu