21 Nd 361/2013
Datum rozhodnutí: 18.12.2013
Dotčené předpisy: § 16 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 15a odst. 1 bod věta první o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 14 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 14 odst. 4 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201321 Nd 361/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci navrhovatelů a) J. B., b) V. D. , 12, c) J. F. , d) Ing. J. J. , e) I. K., f) Ing. M. K., g) MUDr. I. T., CSc., h) JUDr. M. V., všech zastoupených Mgr. Ing. Antonínem Továrkem, advokátem se sídlem v Brně, tř. Kpt. Jaroše č. 1844/28, za účasti: Vnukum s.r.o., se sídlem v Praze 4, U Habrovky č. 247/11, IČ 27176819, o zaplacení úroků z prodlení, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 75 Cm 202/2008, o návrhu společnosti Vnukum s.r.o. na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Vojtěch Trojánek, JUDr. Olga Římalová, JUDr. Eva Svobodová a Mgr. Eva Dudová nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci, vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 14 Cmo 489/2012.
Odůvodnění: Společnost Vnukum s.r.o. v podání ze dne 19.11.2013 vznesla námitku podjatosti podle § 14 o.s.ř. vůči soudcům senátu 14 Cmo Vrchního soudu v Praze, když uvedla zejména, že tito soudci ignorovali řešení prejudiciální otázky a jednali mimo princip legality , když se usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 8.7.2009, sp. zn. 14 Cmo 231/2009, pokusili pravomocně zamítnout návrh ke zmocnění navrhovatelů ke svolání mimořádné valné hromady společnosti RASTRA AG-CZ a.s. .

Soudci JUDr. Vojtěch Trojánek, JUDr. Olga Římalová, JUDr. Eva Svobodová a Mgr. Eva Dudová, kterých se námitka podjatosti týká a kteří jsou podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze příslušní k projednání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 14 Cmo 489/2012, ve společném vyjádření shodně uvedli, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by byly důvodem k pochybnostem o jejich nepodjatosti .

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený (§ 16 odst. 1 o.s.ř.) dospěl k závěru, že námitka podjatosti není důvodná.

Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. Soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Důvodem k vyloučení soudce nebo přísedícího nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce nebo přísedícího v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (§ 15a odst. 1 věta prvá, § 14 odst. 1 a § 14 odst. 4 o.s.ř.). Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze - jak vyplývá z obsahu spisu - má věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. 14 Cmo 489/2012 projednat a rozhodnout senát 14 Cmo, jehož členy jsou JUDr. Vojtěch Trojánek, JUDr. Eva Svobodová Mgr. Eva Dudová a JUDr. Olga Římalová.

V posuzovaném případě nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti soudců Vrchního soudu v Praze JUDr. Vojtěcha Trojánka, JUDr. Evy Svobodové, Mgr. Evy Dudové a JUDr. Olgy Římalové. Uvedení soudci nemají k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům - jak vyplývá z jejich vyjádření - žádný z hlediska ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř. významný vztah, který by mohl představovat důvod k jejich vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci. Takový vztah uvedených soudců společnost Vnukum s.r.o. ani nenamítá, a jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům nelze dovodit ani z údajů v jejím podání. Důvodnost podjatosti soudců v této věci přitom nelze úspěšně dovozovat z jejich rozhodování ve věci sp. zn. 14 Cmo 231/2009, ani ze skutečnosti, že usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8.7.2009, sp. zn. 14 Cmo 231/2009, bylo zrušeno usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.2.2011, sp. zn. 29 Cdo 4946/2009, jak se v podání snaží konstruovat účastnice Vnukum s.r.o., neboť důvodem vyloučení soudců nemohou být úvahy o správnosti dosud vydaných rozhodnutí v této věci či v jiných soudem projednávaných věcech, když ustanovení § 14 odst. 4 o.s.ř. výslovně vylučuje, aby důvodem pochybností o soudcově nepodjatosti mohly být okolnosti, které spočívají buď v postupu v řízení o projednávané věci, nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.7.1999, sp. zn. 2 Cdon 828/96, uveřejněný pod č. 33 v časopise Soudní judikatura, roč. 2000).

Nejvyšší soud České republiky proto rozhodl, že soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Vojtěch Trojánek, JUDr. Olga Římalová, JUDr. Eva Svobodová a Mgr. Eva Dudová nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci, vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 14 Cmo 489/2012 (16 odst. 1 o.s.ř.). Protože nebylo prováděno dokazování, bylo o námitce podjatosti uplatněné účastnicí Vnukum s.r.o. rozhodnuto bez nařízení jednání (§ 16 odst. 3 věta druhá o.s.ř.). Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2013
JUDr. Roman Fiala předseda senátu