21 Nd 359/2013
Datum rozhodnutí: 14.01.2014
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.21 Nd 359/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Jířího Doležílka v exekuční věci oprávněné Pojišťovny České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem v Pardubicích, nám. Republiky č. 115, IČO 474 52 820, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova č. 1326/5, proti povinné N. M., pro 1.214,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 81 EXE 3262/2013, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 81 EXE 3262/2013, projedná a rozhodne Městský soud v Brně.
Odůvodnění:
Exekutor JUDr. Marcel Smékal podal u Městského soudu v Brně žádost o pověření k provedení exekuce společně s návrhem oprávněné ze dne 15.8.2013 na nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 1.214,- Kč s příslušenstvím, a to na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 22.3.2013 č. j. 241 EC 107/2011-72.

Městský soud v Brně poté, co zjistil, že povinná není vedena v centrální evidenci obyvatel, že oprávněná uvedla v návrhu jako bydliště povinné adresu B. a korespondenční adresu R., že povinné byl jako osobě neznámého pobytu ustanoven v řízení opatrovník, a že exekutor na výzvu soudu nepředložil doklady potvrzující zjištěné bydliště povinné ani nebylo označeno místo, kde by se měl nacházet majetek povinné na území České republiky, předložil věc Nejvyššímu soudu České republiky se žádostí k rozhodnutí podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Městským soudem v Brně (§ 105 odst. 2 o.s.ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Městský soud v Brně, v jehož obvodu byla povinná naposledy hlášena k pobytu na území České republiky a u něhož bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. ledna 2014
JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu