21 Nd 358/2013
Datum rozhodnutí: 10.01.2014
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.21 Nd 358/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce K. Ř., proti žalovanému Home Credit a.s. se sídlem v Brně, Moravské náměstí 249/8, IČO 26978636, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 50 C 92/2013, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 50 C 92/2013, se nepřikazuje Okresnímu soudu v Chomutově.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobce se žalobou podanou dne 22.2.2012 u Okresního soudu v Chomutově domáhal, aby soud zrušil rozhodčí nález sp. zn. J 934/2010 ze dne 3.5.2010 vydaný rozhodcem JUDr. Radimem Kuchtou se sídlem v Brně, Příkop č. 6 a aby "Okresní soud v Chomutově ve věci vyslovil svoji věcnou a místní příslušnost". V žalobě mimo jiné uvedl, že "věc by měla být přikázána k projednání Okresnímu soudu v Chomutově z důvodu vhodnosti", neboť "v jeho obvodu má trvalé bydliště i pracoviště, dojíždění k soudu do Brna je pro něj časově i finančně náročné a zakládá nerovnoprávné postavení v nalézacím řízení žalobce - žalovaný".

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 19.6.2013 č. j. 28 C 22/2012-12 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Městskému soudu v Brně jako soudu místně příslušnému (§ 43 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů).

Městský soud v Brně poté věc předložil Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu žalobce na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Uvedené ustanovení je zároveň zákonem určenou výjimkou ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku); důvody pro přikázání věci jinému než příslušnému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše uvedeného ústavního principu.

V posuzované věci žalobce neuvádí v návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Chomutově žádné skutečnosti, které by umožnily hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci. Osobní ani ekonomické poměry žalobce nemohou být důvodem, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Chomutově; žalobce se jednání u Městského soudu v Brně může účastnit prostřednictvím svého zástupce (advokáta) a jeho případný výslech jako účastníka řízení může být proveden prostřednictvím dožádaného soudu (§ 39, § 122 odst. 2 o.s.ř.).

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o.s.ř.), proto návrhu žalobce na přikázání věci Okresnímu soudu v Chomutově podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. ledna 2014

JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu