21 Nd 316/2015
Datum rozhodnutí: 20.10.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 105 odst. 2 o. s. ř.21 Nd 316/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněné České republiky - Městského soudu v Praze se sídlem v Praze 2, Spálená č. 6/2, IČO 00215660, proti povinné M. F. , pro 1.800,- Kč, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 55 EXE 407/2015, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 55 EXE 407/2015, projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.
Odůvodnění:
Soudní exekutor Mgr. Kamil Košina, Exekutorský úřad Prachatice, podal dne 30. 4. 2015 u Okresního soudu v Břeclavi spolu s exekučním návrhem oprávněné ze dne 7. 4. 2015 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné k vymožení pohledávky oprávněné ve výši 1.800,- Kč podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 11. 2008, č. j. 24 Cm 120/2008-34, jakož i nákladů exekuce.
Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 21. 7. 2015, č. j. 55 EXE 407/2015-11, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že po marném uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněnou bude věc předložena podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu České republiky. Dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit , neboť povinná má zrušený trvalý pobyt od 11. 11. 2013, přičemž už v nalézacím řízení, které probíhalo u Městského soudu v Praze, jí byl ustanoven opatrovník ; proto věc předložil Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.
Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.
Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Břeclavi (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce, v jehož obvodu se nachází poslední známé bydliště povinné a který ve věci provedl prvotní úkony.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. října 2015 JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu