21 Nd 315/2015
Datum rozhodnutí: 20.10.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 105 odst. 2 o. s. ř.21 Nd 315/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněného INTERGRAM, nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z. s. se sídlem v Praze 1- Novém Městě, Klimentská č. 1207/10, IČO 00537772, zastoupeného JUDr. Jiřím Vlasákem, advokátem se sídlem v Praze 7, Jankovcova č. 1518/2, proti povinnému N. T. D. , IČO 28052943, pro 3.635,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 18 EXE 674/2014, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 18 EXE 674/2014, projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.


Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Exekutorský úřad Přerov, podal dne 26. 8. 2014 u Okresního soudu v Břeclavi spolu s exekučním návrhem oprávněného ze dne 7. 8. 2014 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 3.635,20 Kč s příslušenstvím podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 1. 2014, č. j. 23 EC 73/2013-20, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 5. 2014, č. j. 1 Co 90/2014-31.
Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 5. 12. 2014, č. j. 18 EXE 674/2014-27, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že po marném uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněným bude věc předložena podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu České republiky. Dospěl k závěru, že nařízení exekuce na základě rozsudku soudu je v pravomoci soudů České republiky, podmínky místní příslušnosti ale nelze zjistit, neboť povinný neprochází CEO ani registrem obyvatel, v jiném civilním řízení bylo povinnému doručeno na adresu B., ve výpise z obchodního rejstříku má však povinný uvedeno sídlo i místo pobytu Ch. . Proto věc předložil Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.
Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu). Z ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.
Vzhledem k tomu, že v projednávané věci nelze zjistit skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Břeclavi, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. října 2015

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu