21 Nd 314/2013
Datum rozhodnutí: 13.11.2013
Dotčené předpisy: čl. 5 odst. 1 bod c, a Nařízení (ES) č. 44/2001, § 11 odst. 1, 3 o. s. ř.21 Nd 314/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce M. H. , za stoupeného Mgr. Markem Ježkem, advokátem se sídlem v v Českém Těšíně, Tovární č. 1707/33, proti žalovanému J. D., o 30.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 28 C 55/2012, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 28 C 55/2012 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 10.
O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se žalobou (návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu) doručenou Obvodnímu soudu pro Prahu 10 dne 5. 3. 2012 domáhal zaplacení 30.000,- Kč s příslušenstvím z důvodu nesplnění dluhu ze smlouvy o půjčce ze dne 15. 10. 2009.

Obvodní soud pro Prahu 10 usnesením ze dne 23. 11. 2012, č. j. 28 C 55/2012-13, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení místně příslušného soudu (§ 105 odst. 1 a 2 o. s. ř.). Dospěl k závěru, že projednávaná věc patří do pravomoci soudů České republiky, že však podmínky místní příslušnosti nelze určit .

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány (§ 7 odst. 1 o. s .ř.).

Podle ustanovení § 2 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, se ustanovení tohoto zákona použije, jen pokud nestanoví něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

Ve vztahu ke Slovenské republice je Česká republika vázána Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech ze dne 29. 10. 1992 vyhlášenou pod č. 209/1993 Sb., která však otázku pravomoci soudů v majetkových věcech neřeší.

I když podmínky pro určení místní příslušnosti nelze v posuzované věci dovodit z ustanovení § 84 až 89a o. s. ř., lze místní příslušnost zjistit podle přímo použitelného předpisu ES, kterým je nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (nařízení Brusel I), a to v těch jeho ustanoveních, kterými neupravuje toliko mezinárodní příslušnost soudů některého členského státu, ale svěřuje příslušnost (mezinárodní i místní) soudu určitého místa (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2012, sp. zn. 21 Nd 53/2012, nebo ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. 21 Nd 92/2012).

Podle Čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 osoba, která má bydliště na území některého členského státu, může být v jiném členském státě žalována,
a) pokud předmět sporu tvoří smlouva nebo nároky ze smlouvy, u soudu místa, kde závazek, o nějž se jedná, byl nebo měl být splněn;
b) pro účely tohoto ustanovení a pokud nebylo dohodnuto jinak, je místem plnění zmíněného závazku:
- v případě prodeje zboží místo území členského státu, kam podle smlouvy zboží bylo nebo mělo být dodáno,
- v případě poskytování služeb místo území členského státu, kde služby podle smlouvy byly nebo měly být poskytovány.
c) nepoužije-li se písmeno b), použije se písmeno a).

Místem, kde měl být závazek, o nějž se jedná (tj. závazek žalovaného zaplatit dluh z půjčky peněz ze dne 12. 8. 2008), splněn, je (podle tvrzení žalobce na základě ústní dohody účastníků) Praha, kde žalobce na adrese P. K., také bydlí. Obvodní soud pro Prahu 10 je tedy podle Čl. 5 odst. 1 písm. c) a a) nařízení Rady (ES) č. 44/2001 místně příslušný k projednání a rozhodnutí této věci.

Vzhledem k tomu, že Obvodní soud pro Prahu 10, veden odlišným právním názorem, založil svým pravomocným usnesením ze dne 23. 11. 2012, č. j. 28 C 55/2012-13, podklad pro rozhodování Nejvyššího soudu České republiky o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., bylo s přihlédnutím k výše uvedeným závěrům rozhodnuto, že Obvodní soud pro Prahu 10, u něhož byla žaloba také podána, je místně příslušným pro řízení vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 28 C 55/2012 .

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 13. listopadu 2013
JUDr. Mojmír Putna předseda senátu