21 Nd 313/2015
Datum rozhodnutí: 20.10.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř., § 12 odst. 3 o. s. ř., § 87 písm. b) o. s. ř.21 Nd 313/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Frost Logistics spol. s r.o. se sídlem v Praze 4, Ke kurtům č. 383, IČO 25787632, zastoupeného Mgr. Tomášem Uherkem, advokátem se sídlem v Praze 9, Jandova č. 208/8, proti žalovanému BAUHAUS k.s. se sídlem v Brně-Štýřicích, Strážní č. 852/7, IČO 49435388, zastoupenému JUDr. Ivanou Dreslerovou, advokátkou se sídlem v Brně, Ponávka č. 185/2, o zaplacení částky 183.520,44 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 28 C 137/2015, o návrhu žalovaného na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 28 C 137/2015, se nepřikazuje Městskému soudu v Brně.
Odůvodnění:
Žalobce se žalobou podanou u Okresního soudu v Českých Budějovicích dne 21. 5. 2015 domáhal po žalovaném náhrady újmy ve výši 183.520,44 Kč s příslušenstvím. Žalobu odůvodnil tím, že dne 21. 5. 2014 došlo v areálu obchodního domu žalovaného v Českém Vrbném č. 2338 k poškození jeho vozidla v důsledku nedostatečného uchycení palet s materiálem a jejich následného zřícení na vozidlo.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě ze dne 17. 7. 2015 navrhl, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Městskému soudu v Brně. Tento návrh odůvodnil zejména tím, že cestováním obou účastníků řízení do Českých Budějovic by vznikaly vyšší náklady na obou stranách, že v dané věci je nesporné, jak došlo k události, která zakládá právo na náhradu újmy, a není tedy nutné řízení konat v dané lokalitě, natož šetření na místě, že v souladu se zásadou hospodárnosti je naopak vhodné, aby se řízení konalo v sídle žalovaného s odkazem na obecnou místní příslušnost soudu, čímž budou šetřeny nejen náklady účastníků, ale také náklady na jejich právní zastoupení , a že v Brně je sídlo Centra pojistných událostí společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, jakožto potenciálního vedlejšího účastníka na straně žalovaného.

Žalobce v replice na vyjádření žalovaného ze dne 18. 8. 2015 nesouhlasil s delegací věci k Městskému sodu v Brně; záleží totiž pouze na něm, u kterého soudu svůj nárok uplatní, přičemž přikázání věci jinému soudu nepovažuje za vhodné rovněž z důvodu, že zatím není jisté, zda nebude nutné v rámci dokazování posoudit průběh nehody či zkoumat hodnotu jeho vozidla, které je uloženo v areálu společnosti Řempo CB a. s. se sídlem v Českých Budějovicích, přičemž v Českých Budějovicích mají svá bydliště či zaměstnání rovněž svědci navržení žalobcem.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně přikázána věc také z důvodu vhodnosti. O přikázání věci rozhoduje podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Uvedené ustanovení je zároveň zákonem určenou výjimkou ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku); důvody pro přikázání věci jinému než příslušnému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše uvedeného ústavního principu.

Z tohoto pohledu jsou skutečnosti tvrzené žalovaným nedostatečné a delegaci věci Městskému soudu v Brně neodůvodňují. Samotná okolnost, že účastníci (případně potenciální vedlejší účastník) a jejich zástupci nemají sídlo v obvodu Okresního soudu v Českých Budějovicích, který je v dané věci soudem místně příslušným podle ustanovení § 87 písm. b) o. s. ř., není natolik výjimečná, aby v ní bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci jinému soudu. Projednání věci u Městského soudu v Brně by sice mohlo být pro žalovaného a jeho zástupce komfortnější, nikoliv však ve svém výsledku (posuzováno se zřetelem k zájmům všech účastníků řízení) hospodárnější a rychlejší. Případný výslech účastníků řízení může být proveden prostřednictvím dožádaného soudu (§ 39, § 122 odst. 2 o. s. ř.).

Z výše uvedených důvodů a za situace, kdy žalobce se k návrhu na delegaci nepřipojil, nelze přikázání věci Městskému soudu v Brně považovat za opatření, které by vedlo k rychlejšímu, hospodárnějšímu a po skutkové stránce spolehlivějšímu a důkladnějšímu projednání věci.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu na přikázání věci Městskému soudu v Brně podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. října 2015
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu