21 Nd 312/2015
Datum rozhodnutí: 20.10.2015
Dotčené předpisy: § 15a odst. 1 o. s. ř., § 14 odst. 1 o. s. ř., § 14 odst. 4 o. s. ř., § 16 odst. 1 o. s. ř., § 16 odst. 3 o. s. ř.21 Nd 312/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny
v právní věci žalobkyně ČESKÉ TELEVIZE se sídlem v Praze 4 - Podolí, Na hřebenech II č. 1132/4, IČO 00027383, zastoupené JUDr. Daliborem Kalcso, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Škroupova č. 719/7, proti žalovanému MUDr. J. K. , o zaplacení částky 1.215,- Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost podané žalovaným proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 14. února 2012, č. j. 15 Co 45/2012-98, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 15 Co 45/2012, o návrhu žalovaného na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze JUDr. Evy Keményové a JUDr. Jiřího Švehly, takto:
Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Eva Keményová a JUDr. Jiří Švehla nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 4 Co 60/2015.
Odůvodnění:
Žalovaný v podání ze dne 21. 8. 2015 vznesl námitku podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze JUDr. Evy Keményové a JUDr. Jiřího Švehly, kterou odůvodnil tím, že senát 4 Co opakovaně porušuje procesní práva žalovaného , když opakovaně přehlíží žádosti k uplatňování procesních práv , z čehož u jmenovaných soudců dovozuje objektivně prokázaný přátelský poměr ke straně žalující a naopak zjevně nepřátelský poměr ke straně žalované . Dále poukazuje na lobování generálního ředitele České televize Ing. P. D., MBA u uvedených soudců a jako další důvod podjatosti uvádí přátelství JUDr. Evy Keményové k právnímu zástupci žalobkyně založené na společné příslušnosti k maďarské menšině občanů žijících v České republice, doložené tím, že oba jsou nositelé příjmení maďarského původu, která se v České republice vyskytují velmi zřídka .

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený (§ 16 odst. 1 o. s. ř.) dospěl k závěru, že námitka podjatosti není důvodná.

Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout; soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti; důvodem k vyloučení soudce nebo přísedícího nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce nebo přísedícího v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (srov. § 15a odst. 1 větu první, § 14 odst. 1 a § 14 odst. 4 o. s. ř.).

Podle ustanovení § 16 odst. 1 věty první o. s. ř. o tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě.

Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze, ve znění od 1. dubna 2015, má věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. 4 Cmo 60/2015 projednat a rozhodnout soudní oddělení (senát) 4 Co, jehož členy jsou JUDr. Milada Lukáčová, JUDr. Eva Keményová a JUDr. Jiří Švehla.

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Eva Keményová a JUDr. Jiří Švehla k námitce podjatosti vznesené žalovaným shodně uvedli, že k věci, účastníkům ani jejich zástupcům nemají žádný vztah a že jim nejsou známy žádné okolnosti, který by vzbuzovaly pochybnost o jejich nepodjatosti.

V posuzovaném případě nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti soudců Vrchního soudu v Praze JUDr. Evy Keményové a JUDr. Jiřího Švehly. Uvedení soudci nemají k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům - jak vyplývá z jejich vyjádření - žádný z hlediska ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. významný vztah, který by mohl představovat důvod k jejich vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci. Důvodem k vyloučení soudce nejsou ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř. okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. dubna 2015, sp. zn. 21 Nd 98/2015). Pochybnost o nepodjatosti jmenovaných soudců nemůže založit ani ničím nepodložené tvrzení žalovaného o společné příslušnosti JUDr. Evy Keményové a právního zástupce žalobkyně k maďarské menšině občanů žijících v České republice , které samo o sobě nic nevypovídá o vztahu soudce k účastníkům řízení nebo k jejich zástupcům. Pokud pak jde o tvrzené lobování generálního ředitele České televize Ing. P. D., MBA u uvedených soudců , žalovaný tuto svou domněnku ve vztahu ke jmenovaným soudcům ničím nedoložil.
Nejvyšší soud České republiky proto rozhodl, že soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Eva Keményová a JUDr. Jiří Švehla nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci vedené u Vrchního soudu pod sp. zn. 4 Co 60/2015. Protože nebylo prováděno dokazování, bylo o námitce podjatosti uplatněné žalovaným rozhodnuto bez nařízení jednání (§ 16 odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. října 2015
JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu