21 Nd 311/2015
Datum rozhodnutí: 20.10.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 105 odst. 2 o. s. ř.21Nd 311/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněného BNP Paribas Personal Finance se sídlem bd Hausmann č. 1, 75009 Paříž, Francouzská republika, reg. číslo B 542 097 902, jednajícího prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod se sídlem v Praze 5, Karla Engliše č. 3208/5, IČO 03814742, zastoupeného Mgr. Michaelou Fuchsovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Voršilská č. 130/10, proti povinnému M. Ch. , pro 238.393,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 EXE 11912/2015, o určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 EXE 11912/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.
Odůvodnění:
Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Exekutorský úřad Přerov, podal dne 3. 7. 2015 u Okresního soudu v Ostravě spolu s exekučním návrhem oprávněného ze dne 23. 6. 2015 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 238.393,60 Kč, nákladů nalézacího řízení ve výši 40.173,50 Kč a 7 % ročního úroku z částky 223.865,27 Kč od 1. 9. 2014 do zaplacení, podle pravomocného a vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Ostravě ze dne 7. 1. 2015, č. j. 130 C 203/2014-13, jakož i nákladů exekuce a nákladů oprávněného v exekuci.
Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 18. 8. 2015, č. j. 51 EXE 11912/2015-22, vyslovil ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu ČR k rozhodnutí o určení místní příslušnosti podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. Zjistil, že povinný je občanem Slovenské republiky, přihlášeným k trvalému pobytu na adrese K. S. M., že na adrese uvedené v exekučním návrhu měl povolen pobyt od 15. 6. 2011 do 2. 6. 2014 a že oprávněnému nejsou známy žádné informace o tom, kde se nachází majetek povinného . Ze spisu přitom nevyplývá, že by povinný měl i jiné bydliště v obvodu Okresního soudu v Ostravě .
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.
Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.
Nejvyšší soud České republiky, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Ostravě, u nějž byla žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného podána, jenž vydal exekuční titul a který ve věci provedl prvotní úkony.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. října 2015

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu