21 Nd 310/2013
Datum rozhodnutí: 07.11.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.21 Nd 310/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Jiřího Doležílka v právní věci žalobkyně I. T. , proti žalovanému L. P., o určení otcovství k nezletilé A. T., zastoupené Městským úřadem Veselí nad Moravou se sídlem úřadu ve Veselí nad Moravou, Masarykova č. 119, jako opatrovníkem, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 4 C 172/2013, o návrhu Okresního soudu v Havlíčkově Brodě na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 4 C 172/2013, se přikazuje Okresnímu soudu v Hodoníně.
Odůvodnění:
Žalobkyně se žalobou podanou u Okresního soudu v Hodoníně dne 6.4.2010 domáhala určení, že žalovaný je otcem nezletilé A. T., která se jí narodila dne 30.1.2010.

Okresní soud v Hodoníně usnesením ze dne 24.5.2013 č.j. 16 C 133/2010-65 vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc postoupil Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě jako soudu příslušnému. Dovodil, že v době zahájení řízení bydlel žalovaný v obvodu Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, proto je tento soud - jako obecný soud žalovaného místně příslušným.

Podáním ze dne 10.10.2013 Okresní soud v Havlíčkově Brodě navrhl, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu v Hodoníně z důvodu vhodnosti. Návrh zdůvodnil zejména tím, že žádný z účastníků nežije v obvodu Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, že žalobkyně a nezletilá A. mají trvalé bydliště v obvodu Okresního soudu v Hodoníně, a že opatrovníkem nezletilé byl ustanoven Městský úřad ve Veselí nad Moravou. Projednání věci tímto soudem by tak bylo přinejmenším hospodárnější .

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožňují hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem.

V předmětné věci z obsahu spisu vyplývá, že žalovaný, který sice nyní má trvalé bydliště v P., okres H. B., se na této adrese skutečně nezdržoval a v současné době se má zdržovat v P., okres J. Žádný z účastníků nevyužil možnosti dané výzvou Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 29.8.2013 č.j. 4 C 172/2013-69, a ve lhůtě se k návrhu soudu nevyjádřili, je tak dán předpoklad, že s návrhem souhlasí (srov.§ 101 odst. 4 o.s.ř.). Vzhledem k tomu, že dosud nebylo zahájeno jednání ve věci samé, není přikázání věci z důvodů vhodnosti na úkor práv a postavení účastníků, nýbrž je v zájmu rychlejšího a po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci, aby ji projednal a rozhodl Okresní soud v Hodoníně, v jehož obvodu žalobkyně a nezletilá bydlí.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu Okresního soudu v Havlíčkově Brodě vyhověl a věc přikázal podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. Okresnímu soudu v Hodoníně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. listopadu 2013
JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu