21 Nd 3/2016
Datum rozhodnutí: 25.04.2016
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.21 Nd 3/2016

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce Ing. J. S. , proti žalované České republice Ministerstvu financí se sídlem v Praze 1, Letenská č. 525/15, IČO 00006947, o náhradu škody z nesprávného úředního postupu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 18 C 50/2014 (u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 68 Co 271/2015), o návrhu žalobce na vyloučení soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Františka Švantnera, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. února 2016, č. j. 21 Nd 3/2016-179, se opravuje tak, že se vypouští slova: zastoupeného JUDr. Tomášem Chlostem, advokátem se sídlem v Praze 4, Na Zámecké č. 574/7 .
O d ů v o d n ě n í :
V písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. 2. 2016, č. j. 21 Nd 3/2016-179, došlo k písařské chybě, spočívající v chybném uvedení údaje o zastoupení žalobce, když v záhlaví usnesení bylo nesprávně uvedeno, že žalobce je zastoupen JUDr. Tomášem Chlostem, advokátem se sídlem v Praze 4, Na Zámecké č. 574/7 , ačkoliv podle obsahu spisu žalobce žádným zástupcem zastoupen není.

Protože jde o zřejmou nesprávnost, na kterou Vrchní soud v Praze upozornil, Nejvyšší soud České republiky uvedené pochybení v záhlaví svého rozhodnutí postupem podle ustanovení § 164 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 243c o. s. ř. opravil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 25. dubna 2016 JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu