21 Nd 265/2015
Datum rozhodnutí: 27.08.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.21 Nd 265/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce APASON s.r.o. se sídlem v Praze - Štěrboholech, Ústřední č. 388/18, IČO 24173916, zastoupeného Mgr. Miloslavem Jančíkem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Růžová č. 307, proti žalovanému M-PRESSE plus, s.r.o. se sídlem v Praze 6 - Břevnově, Na Petřinách č. 1945/55, IČO 28959221, o 1.333.195,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 11 C 74/2015, o návrhu žalovaného na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 11 C 74/2015, se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Zlíně.
Odůvodnění:

Návrhem na vydání platebního rozkazu podaným dne 16. 2. 2015 u Obvodního soudu pro Prahu 6 se žalobce domáhá zaplacení částky 1.333.195,10 Kč s příslušenstvím.

Žalovaný ve vyjádření ze dne 17. 4. 2015 uvedl, že nijak nerozporuje výši svého dluhu, který byl vyfakturován příslušnými daňovými doklady a že svůj dluh uznal a navrhl plnění dluhu ve třech splátkách . V podání ze dne 11. 5. 2015 pak žalovaný navrhl, aby věc byla z důvodu vhodnosti přikázána Okresnímu soudu ve Zlíně, neboť sídla účastníků v Praze jsou pouze formální, jelikož svoji činnost vykonávají ve Zlíně, kde má sídlo též zástupce žalobce; vedení soudního řízení v sídle účastníků tak považuje za nehospodárné a neekonomické z důvodu komplikovaného zajištění osobní účasti u jednání.

Žalobce s návrhem na přikázání věci Okresnímu soudu ve Zlíně nesouhlasil. Poukázal na dosavadní průběh řízení, kdy žalovaný svůj závazek podáním ze dne 17. 4. 2015 uznal a uhradil na něj částku 56.384,10 Kč, takže je namístě, spíše než věc delegovat jinému soudu, rozhodnout ve věci bez nařízení jednání rozsudkem pro uznání.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Uvedené ustanovení je zároveň zákonem určenou výjimkou ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku); důvody pro přikázání věci jinému než příslušnému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše uvedeného ústavního principu.

O takový případ se v projednávané věci nejedná, neboť samotná okolnost, že účastníci vykonávají svou faktickou činnost mimo sídlo zapsané v obchodním rejstříku, není nijak neobvyklá a sama o sobě přikázání věci jinému soudu neodůvodňuje. Je třeba mít na zřeteli rovněž dosavadní průběh řízení, kdy žalovaný podáním ze dne 17. 4. 2015 svůj závazek vůči žalobci uznal, a je tedy dán prostor, aby soud rozhodl bez nařízení jednání rozsudkem pro uznání podle ustanovení § 153a odst. 4 o. s. ř. Neshledá-li soud podmínky pro tento procesní postup a nařídí-li ve věci jednání, nic nebrání tomu, aby osoba oprávněná jednat za žalovaného byla vyslechnuta a s provedenými důkazy nebo jinými výsledky řízení seznámena prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 o. s. ř.). Žalovaný si také může k ochraně svých zájmů ve věci zvolit zástupce.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu ve Zlíně podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 27. srpna 2015

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu