21 Nd 262/2015
Datum rozhodnutí: 27.08.2015
Dotčené předpisy: § 16 odst. 1 o. s. ř.21 Nd 262/2015
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny
v právní věci navrhovatelky A. H. , zastoupené Ing. J. H., jako obecným zmocněncem, za účasti Stavebního bytového družstva POKROK se sídlem v Praze 8, Kollárova č. 157/18, IČO 00034398, zastoupeného Mgr. Martou Janouškovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Malátova č. 645/18, o prohlášení rozhodnutí shromáždění delegátů o vyloučení navrhovatelky z družstva za neplatné, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 81 Cm 48/2010, o návrhu navrhovatelky na vyloučení soudkyň Vrchního soudu v Praze JUDr. Olgy Římalové a JUDr. Evy Svobodové, takto:

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Olga Římalová a JUDr. Eva Svobodová nejsou vyloučeny z projednání a rozhodnutí věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 14 Cmo 253/2015.
Odůvodnění:
Žalobkyně v dovolání ze dne 31. 1. 2015 proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 11. 2014, č. j. 14 Cmo 19/2013-131, vznesla námitku podjatosti soudkyň Vrchního soudu v Praze JUDr. Olgy Římalové, JUDr. Evy Svobodové a Mgr. Evy Dudové, kterou odůvodnila tím, že odvolací soud zcela účelově obešel a nerespektoval celou řadu ustanovení o. s. ř., podle kterých byl povinen postupovat v odvolacím řízení, stejně jako zcela účelově obešel a nerespektoval skutečný skutkový právní stav věci .

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený (§ 16 odst. 1 o. s. ř.) dospěl k závěru, že námitka podjatosti není důvodná.

Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout; soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti; důvodem k vyloučení soudce nebo přísedícího nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce nebo přísedícího v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (srov. § 15a odst. 1 větu první, § 14 odst. 1 a § 14 odst. 4 o. s. ř.).
Podle ustanovení § 16 odst. 1 věty první o. s. ř. o tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě.

Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze, ve znění od 1. června 2015, má věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. 14 Cmo 253/2015 projednat a rozhodnout soudní oddělení (senát) 14 Cmo, jehož členy jsou JUDr. Olga Římalová, JUDr. Ing. David Bokr, JUDr. Eva Svobodová a Mgr. Kateřina Horáková.

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Olga Římalová k námitce podjatosti vznesené navrhovatelkou uvedla, že soudkyně Mgr. Eva Dudová ukončila k 30. 6. 2015 působení u Vrchního soudu v Praze a od 1. 7. 2015 je soudkyní Krajského soudu v Plzni, že odvolací soud bude před předložením věci Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o dovolání navrhovatelky ve věci samé rozhodovat o odvolání navrhovatelky proti usnesení soudu prvního stupně, jímž jí nebylo přiznáno osvobození od soudního poplatku z dovolání a nebyl jí ustanoven zástupce pro dovolací řízení , že jednání u odvolacího soudu konaného dne 11. 11. 2014 se navrhovatelka ani její zástupce nezúčastnili, že námitka podjatosti je zjevně vyvolána neúspěchem navrhovatelky v odvolacím řízení ve věci samé a že k účastníkům, jejich zástupcům ani k věci nemá žádný vztah a nejsou jí známy žádné okolnosti, které by zavdávaly důvod k pochybnostem o její nepodjatosti. Stejně tak soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Eva Svobodová uvedla, že nemá žádný poměr k věci, účastníkům nebo jejich zástupcům a že jí nejsou známy žádné skutečnosti, pro které by byla vyloučena z projednávání a rozhodování věci.

V posuzovaném případě nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti soudkyň Vrchního soudu v Praze JUDr. Olgy Římalové a JUDr. Evy Svobodové. Tyto soudkyně nemají k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům - jak vyplývá z jejich vyjádření - žádný z hlediska ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. významný vztah, který by mohl představovat důvod k jejich vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci. Důvodem k vyloučení soudce nejsou ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř. okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Nejvyšší soud České republiky proto rozhodl, že soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Olga Římalová a JUDr. Eva Svobodová nejsou vyloučeny z projednání a rozhodnutí věci vedené u Vrchního soudu pod sp. zn. 14 Cmo 253/2015. Protože nebylo prováděno dokazování, bylo o námitce podjatosti uplatněné navrhovatelkou rozhodnuto bez nařízení jednání (§ 16 odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. srpna 2015
JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu