21 Nd 210/2013
Datum rozhodnutí: 29.08.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.21 Nd 210/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Jiřího Doležílka v právní věci žalobkyně Efrema Business, a.s. se sídlem v Praze 3 - Žižkově, Husitská č. 107/3, IČO 24711306, zastoupené JUDr. Adamem Wilkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Boskovicích, Masarykovo náměstí č. 36/35, proti žalovanému K. B., zastoupenému opatrovníkem Mgr. Bc. Michalem Březovjákem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Vavrečkova č. 5262, o 2.281,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 26 EC 228/2011 , o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 26 EC 228/2011 projedná a rozhodne Okresní soud ve Zlíně.

Odůvodnění:

Žalobkyně se návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu podaným u Okresního soudu ve Zlíně dne 22.7.2011 domáhala, aby byla žalovanému uložena povinnost zaplatit jí 2.281,40 Kč s úroky z prodlení, jako dlužnou částku z poskytnutých finančních prostředků prostřednictvím sporožirového účtu zřízeného žalovanému Českou spořitelnou, a.s.. Česká spořitelna, a.s. postoupila dne 1.6.2011 tuto svou pohledávku vůči žalovanému na žalobkyni.

Okresní soud ve Zlíně usnesením ze dne 7.6.2013 č. j. 26 EC 228/2011-73 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí dle § 11 odst. 3 o.s.ř. . Dospěl k závěru, že v posuzované věci není dána žádná okolnost, která by podle § 85 odst. 1 o.s.ř. založila místní příslušnost Okresního soudu ve Zlíně , a že z obsahu spisu ani nebylo zjištěno, že by měl žalovaný bydliště nebo že by se zdržoval na jiné adrese v ČR, jež by zakládala místní příslušnost jiného okresního soudu v ČR . V době podání žaloby měl totiž žalovaný již téměř devět let zrušen pobyt na území České republiky a bydliště nemohl mít ani na adresách uvedených ve smlouvách, protože takovéto adresy se v obci O. vůbec nenacházejí .

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem ve Zlíně (§ 105 odst. 2 o.s.ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud ve Zlíně, u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. srpna 2013

JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu