21 Nd 208/2013
Datum rozhodnutí: 05.09.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 1 o. s. ř., § 11 odst. 3 o. s. ř., § 9 odst. 1 o. s. ř., § 104a odst. 4 o. s. ř., § 104a odst. 6 o. s. ř.21 Nd 208/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci žalobců a) M. P., a b) J. P., obou zastoupených Mgr. Pavlem Drumevem, advokátem se sídlem v Praze 1, Vodičkova 709/33, proti žalovanému J.Plachty 6,8 s.r.o. se sídlem v Praze 3, Cimburkova č. 321/25, IČ 24189448, o uložení povinnosti uzavřít kupní smlouvu, o vydání předběžného opatření, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

I. Nejvyšší soud České republiky neurčuje , který soud věc projedná a rozhodne.
II. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.
III. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 3.
Odůvodnění:
Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu České republiky dne 16.7.2013 se žalobci domáhali podle § 11 odst. 3 o.s.ř. určení místně příslušného soudu k projednání a rozhodnutí ve věci žaloby o uložení povinnosti uzavřít kupní smlouvu ohledně žalobou specifikované nemovitosti a návrhu na vydání předběžného opatření. Uvedli, že nemovitost se nachází v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5 (v k.ú. S.) a sídlo žalovaného v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 3 , že soudy není v obdobných věcech ohledně místní příslušnosti rozhodováno jednotně a že žalobci mají pochybnosti o místní příslušnosti soudu v dané věci .

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V projednávané věci zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu postupem podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. nejsou splněny, neboť podmínky místní příslušnosti nechybějí a lze je zjistit. Nejvyšší soud České republiky proto nemohl určit místně příslušný soud.

K projednání a rozhodnutí o podané žalobě jsou věcně příslušné okresní soudy (§ 9 odst. 1 o. s. ř.). Nejvyšší soud České republiky proto ve smyslu ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodl o věcné příslušnosti okresních soudů.

Po právní moci usnesení bude věc postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 3 (§ 104a odst. 6 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. září 2013

JUDr. Roman Fiala předseda senátu