21 Nd 200/2013
Datum rozhodnutí: 21.08.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.21 Nd 200/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněného Tessile ditta services a.s. se sídlem v Brně, Vinohrady č. 794/45, IČO 28329082, zastoupeného Mgr. Romanem Ambrožem, advokátem se sídlem v Brně, Vinohrady č. 794/45, proti povinné J. U., pro 400,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 16 EXE 7848/2012, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 16 EXE 7848/2012, projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

O d ů v o d n ě n í :
Exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. podal u Okresního soudu v Litoměřicích spolu s návrhem oprávněného ze dne 15.6.2012 na nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 400,- Kč s příslušenstvím podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 17.4.2012 č. j. 30 EC 1804/2010-47 žádost o pověření k provedení této exekuce.

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 24.1.2013 č.j. 16 EXE 7848/2012-17, opraveným usnesením ze dne 18.4.2013 č.j. 16 EXE 7848/2012-20, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že se věc "předkládá Nejvyššímu soudu k určení, který okresní soud ji projedná a rozhodne". Dospěl k závěru, že v dané věci nelze zjistit podmínky místní příslušnosti, neboť povinná, která je státní občankou Mongolska a které skončilo povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR dne 5.1.2010 zrušením oprávnění, "neprochází centrální evidencí obyvatel" a na adrese svého posledního bydliště v České republice (R. n. L. Š. t. č. 808) se nezdržuje.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Litoměřicích (§ 105 odst. 2 o.s.ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích, v jehož obvodu byla povinná naposledy hlášena k pobytu na území České republiky a u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. srpna 2013

JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu