21 Nd 2/2016
Datum rozhodnutí: 11.02.2016
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., čl. 38 odst. 1 předpisu č. 2/1993Sb.21 Nd 2/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobkyně Ing. J. Č. , zastoupené Mgr. Robertem Grundem, advokátem se sídlem v Brně, Jakubské náměstí č. 109/1, proti žalované České republice Generálnímu finančnímu ředitelství, se sídlem v Praze 1, Lazarská č. 15/7, IČO 720 80 043, o určení neplatnosti dohody o rozvázání pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 17 C 237/2013, o přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 17 C 237/2013, se nepřikazuje Okresnímu soudu v Kroměříži.
Odůvodnění:
Žalobkyně se domáhala žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 1 určení, že dohoda o rozvázání pracovního poměru ze dne 21.9.2013 je neplatná.
Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 9.11.2015 č. j. 17 C 237/2013-52 vyzval účastníky řízení, aby se vyjádřili k přikázání této věci Okresnímu soudu v Kroměříži z důvodu vhodnosti. V usnesení uvedl, že stěžejní dokazování bude spočívat ve výslechu svědků Ing. I. M., Ing. V., Ing. Ž., A. O., L. B. a Mgr. R. Š., kteří jsou převážně ze Zlínského kraje. Sama žalobkyně je z K. S ohledem na zásadu hospodárnosti řízení a předpokládané vysoké náklady při předvolání svědků k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 dospěl soud k závěru, že je na místě uvažovat o delegaci vhodné .
Žalobkyně uvedla, že se zcela ztotožňuje s argumentací obvodního soudu.
Žalovaná s přikázáním věci Okresnímu soudu v Kroměříži vyslovila nesouhlas. Uvedla, že zatím není zřejmě zcela jisté, zda je nezbytné, aby všichni usnesením jmenovaní navržení svědci byli skutečně slyšeni. Poukázala na to, že z obdobného řízení o neplatnost dohody vedeného ve věci A. O. je zřejmé, že Ing. M. získala informace o věci jen zprostředkovaně, obdobně tomu bylo u Mgr. Š., Ing. Ž. je zaměstnancem žalované v Praze, a proto odkaz na procesní hospodárnost není případný. Žalovaná připomněla, že k přikázání věci jinému než příslušnému soudu by mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, které dostatečně odůvodňují průlom do ústavního principu, dle nějž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci.
Podle ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen - o. s. ř. ) může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. mají účastníci právo se vyjádřit, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by měla být přikázána.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Uvedené ustanovení je zároveň zákonem určenou výjimkou ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku); důvody pro přikázání věci jinému než příslušnému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše uvedeného ústavního principu.
V posuzovaném případě obvodním soudem uváděné důvody pro přikázání věci Okresnímu soudu v Kroměříži nepředstavují okolnosti, které by umožnily hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci oproti jejímu projednání Obvodním soudem pro Prahu 1, který je soudem místně příslušným. Nelze totiž dovodit, zda všechny osoby v žalobě uvedené budou s ohledem na jejich vztah k věci předvolány, odkud by byly předvolány, když navíc zatím z obsahu spisu ani nevyplývá, jaké je jejich bydliště, přičemž Ing. Ž., který měl žalobkyni podle skutkových údajů žaloby uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru navrhovat, je zaměstnancem žalované v Praze. V projednávané věci tak (i s ohledem na nesouhlas žalované s přikázáním věci) nejsou dány důvody, jež by odůvodňovaly průlom do ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.
Nejvyšší soud České republiky proto návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na přikázání věci Okresnímu soudu v Kroměříži podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně 11. února 2016 JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu