21 Nd 2/2013
Datum rozhodnutí: 14.02.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
21 Nd 2/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci péče o nezletilého L. V. , zastoupeného Městem Náchod se sídlem městského úřadu v Náchodě, Masarykovo náměstí č. 40, jako opatrovníkem, syna J. B. a L. V. , o úpravu práv a povinností rodičů k nezletilému, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 0 Nc 379/2012, o návrhu matky na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 0 Nc 379/2012 se nepřikazuje podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Městskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

Na návrh otce bylo u Okresního soudu v Náchodě jako soudu věcně a místně příslušného zahájeno řízení o úpravu výchovy a výživy nezletilého L. V.

V průběhu řízení matka navrhla, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Městskému soudu v Brně. Návrh zdůvodnila zejména tím, že od narození syna spolu fakticky bydlí v Brně, že pouze cca 1 rok se synem bydlela u jeho otce v pronajatém bytě a že od začátku měsíce září je opětovně trvale i s nezl. L. v Brně, kde je i hlášena k trvalému pobytu . Má zato, že budou lépe prověřeny poměry v bydlišti nezletilého soudem v jeho bydlišti a že ona sama nebude zkrácena ve svých právech jako účastník řízení se řízení u procesního soudu, tedy MS Brně osobně zúčastnit ; s ohledem na péči o syna má omezené možnosti jak časové, tak finanční cestovat k soudu do Náchoda.

Otec s přikázáním věci z důvodu vhodnosti Městskému soudu v Brně nesouhlasí; zdůrazňuje, že od dubna 2011 do září 2012 žili společně s matkou a synem a že nesouhlasil s tím, aby nezletilý L. změnil bydliště a odstěhoval se s matkou do Brna.

Opatrovník nezletilého L. V. se vyjádřil tak, že posuzovaná věc by měla být projednávána u Okresního soudu v Náchodě, v jehož obvodu měli v době zahájení řízení (v září 2012) bydliště oba rodiče i nezletilý.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Uvedené ustanovení je zároveň zákonem určenou výjimkou ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku); důvody pro přikázání věci jinému než příslušnému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše uvedeného ústavního principu.

Důvody pro postup podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., pro které se matka domáhá přikázání věci Městskému soudu v Brně, neshledává Nejvyšší soud České republiky opodstatněnými. V předmětné věci z obsahu spisu vyplývá, že řízení ve věci úpravy výchovy a výživy k nezletilému L. V. bylo zahájeno u Okresního soudu v Náchodě dne 3. 9. 2012 a že tento místně příslušný soud provedl ve věci již výslech matky jako účastnice řízení prostřednictvím dožádaného soudu Městského soudu v Brně. Okolnost, že se matka z původního bydliště spolu s nezletilým L. odstěhovala a že je přihlášena k trvalému pobytu v Brně, nemůže být - sama o sobě - důvodem pro přikázání věci soudu, v jehož obvodu nyní s nezletilým synem bydlí (tj. Městskému soudu v Brně); důvodem pro takový postup nemohou být ani její osobní nebo majetkové poměry. Tím, že by věc byla přikázána Městskému soudu v Brně, v jehož obvodu matka s nezletilým nyní bydlí, by nebylo dosaženo (zejména s ohledem na dosavadní výsledky řízení) hospodárnějšího, rychlejšího a ani po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), proto návrhu matky na přikázání věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. února 2013

JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu