21 Nd 176/2007
Datum rozhodnutí: 27.06.2007
Dotčené předpisy:

21 Nd 176/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Romana Fialy ve věci obchodní společnosti CS H. C., s.r.o., zastoupené advokátem, o návrhu Mgr. B. Š., zastoupené advokátem, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 41 Cm 76/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti vedené u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. 5 Cmo 25/2007, takto:


Věc, vedená u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. 5 Cmo 25/2007, se nepřikazuje Vrchnímu soudu v Praze.


O d ů v o d n ě n í :


Navrhovatelka B. Š. se jako společnice obchodní společnosti CS H. C., s.r.o. se svým návrhem podaným u Krajského soudu v Ostravě jako soudu místně příslušného domáhala, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady této obchodní společnosti ze dne 12.12.2006.


Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 27.10.2006, č.j. 41 Cm 76/2006-49 návrhu vyhověl a rozhodl, že obchodní společnost CS H. C., s.r.o. je povinna zaplatit navrhovatelce na náhradě nákladů řízení 21.300,50 Kč k rukám advokáta.


Proti tomuto usnesení podala obchodní společnost CS H. C., s.r.o. odvolání a v průběhu odvolacího řízení, vedeného u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. 5 Cmo 25/2007, navrhla, aby "uvedená věc byla z důvodu vhodnosti přikázána dle ust. § 12 odst. 2 o.s.ř. Vrchnímu soudu v Praze". Návrh zdůvodnila tím, že "zástupci obou stran jsou advokáty se sídlem v P. a jeví se jako účelné, aby tito zástupci nemuseli cestovat k ústnímu jednání do O. a nevznikaly tak další náklady soudního řízení", že "jednatel žalovaného se nehodlá zúčastnit ústního jednání" a že navrhovatelka "působí rovněž v P. a tedy i pro ni osobně bude jednodušší se jednání zúčastnit", a že "vyhovění návrhu na delegaci přinese úsporu".


Navrhovatelka s návrhem na přikázání věci z důvodu vhodnosti k Vrchnímu soudu v Praze nesouhlasila. Uvedla, že návrh na delegaci, podaný "až v krátké lhůtě před již opakovaně nařízeným odvolacím jednáním, budí spíše dojem obstrukce a sleduje jen zmaření odvolacího jednání", že tvrzené důvody musely být společnosti známé již při podání odvolání (návrh na delegaci proto mohl být učiněn již při podání odvolání), a že cestovní výdaje právních zástupců účastníků nelze považovat "za natolik zásadní a důležitý důvod, který by mohl odůvodnit odnětí věci zákonnému soudci".


Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně také z důvodu vhodnosti.


Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst.2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Současně je třeba přihlížet k tomu, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případné přikázání věci jinému soudu představuje výjimku z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně.


Důvody pro postup podle § 12 odst. 2 o.s.ř., pro které se obchodní společnost CS H. C., s.r.o. domáhá přikázání věci Vrchnímu soudu v Praze, neshledává Nejvyšší soud České republiky opodstatněnými. Okolnosti, že "zástupci obou stran jsou advokáty se sídlem v P." a že by nemuseli cestovat k ústnímu jednání do O. a nevznikaly by tak další náklady soudního řízení", nemohou být - samy o sobě - důvodem pro přikázání věci Vrchnímu soudu v Praze. Tím, že by věc byla přikázána Vrchnímu soudu v Praze, by nebylo dosaženo (s ohledem na dosavadní a očekávaný průběh řízení) hospodárnějšího, rychlejšího a ani po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci, což ostatně ani sama obchodní společnost netvrdí.


Nejvyšší soud České republiky proto návrhu obchodní společnosti CS H. C., s.r.o. na přikázání věci Vrchnímu soudu v Praze podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. nevyhověl.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. června 2007


JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.


předseda senátu