21 Nd 173/2007
Datum rozhodnutí: 07.06.2007
Dotčené předpisy:





21 Nd 173/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce H. C. a.s., zastoupeného advokátem, proti žalované M. H., o 13.425,14 Kč s úroky z prodlení, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 34 C 68/2006, o návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:


Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 34 C 68/2006 se nepřikazuje podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Trutnově.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobce se domáhal u Městského soudu v Brně, jako soudu místně příslušného podle dohody účastníků uzavřené při sjednání úvěrové smlouvy, aby mu žalovaná zaplatila 13.425,14 Kč a částky stanovené ve výši 29,04 % ročně z částky 13.425,14 Kč od 23.2.2005 do zaplacení.


Žalovaná v podání ze dne 24.2.2006 navrhla, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu v Trutnově.


Žalobce vyjádřil nesouhlas s návrhem na delegaci věci Okresnímu soudu v Trutnově, neboť mezi žalobcem a žalovanou byla dne 20.9.2001 uzavřena Úvěrová smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou Úvěrové podmínky, kde si strany v ustanovení Hlavy 9 § 14 dohodly, že pro všechny spory z této smlouvy vzniklé je dána místní příslušnost městského soudu v Brně.


Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. může být přikázána věc jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.


Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožňují hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem.


V předmětné věci z obsahu spisu (z úvěrové smlouvy) vyplývá, že si účastníci dohodli podle ustanovení § 89a o.s.ř. pro řešení sporů mezi nimi v souvislosti a úvěrovou smlouvou místní příslušnost Městského soudu v Brně. Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci. V daném případě není ničím potvrzeno, že by projednání věci nikoliv před příslušným Městským soudem v Brně, nýbrž před Okresním soudem v Trutnově bylo právě vzhledem k typu projednávané věci v zájmu důkladnějšího, po skutkové stránce spolehlivějšího a zejména hospodárnějšího a rychlejšího projednání věci.


Nejvyšší soud České republiky proto návrh žalované, aby věc byla podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. přikázána Okresnímu soudu v Trutnově, zamítl.


Proti tomuto usnesení není přípustná opravný prostředek.


V Brně dne 7. června 2007


JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.


předseda senátu